IT-valdkonna alusteadmised

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 13. november 2018, kell 13:44 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Sisukord

IT-valdkonna alusteadmised (Basic knowledge in the field of IT)

Mooduli maht: 9 EKAP

Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õppija omandab IT-valdkonna rakendustarkvara, arvutivõrkude, riistvara ja operatsioonisüsteemide alusteadmised

Tunnijaotus:

  • Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained: 26,2 tundi,
  • e-õpe: 68,4 tundi,
  • Praktiline töö: 139,4 tundi

Õpiväljund 1

(läbiv kompetents) oskab tavakasutaja tasemel kasutada enamlevinud rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 25 e-õpe: 5 kokku: 32

Hindamiskriteeriumid

eristab süsteemi- ja rakendustarkvarasid ja kirjeldab nende kasutusvaldkondasid vastavalt nõuetele kasutab kontoritöö tarkvara ECDL baastasemel teostab failihaldust ECDL baastasemel, valib vastavalt olukorrale sobivaima failivormingu

Teemad/alateemad

Kontoritöö tarkvara 1) Tekstitöötlus  2) Tabelarvutus 3) Esitlus 4) Failihaldus

Õppemeetodid  

Loeng Rühmatöö Praktiline töö Iseseisev töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

KT vormindab etteantud teksti vastavalt nõuetele KT lahendab etteantud ülesande tabearvutusprgammi abil RÜHMATÖÖ

Hindamismeetod:

Enesehindamine Praktiline töö Iseseisev töö Õpimapp/portfoolio 1/12 Koostab esitluse etteantud tingimustel

Iseseisvad tööd

Etteantud ülesanded

Praktilised tööd

Etteantud ülesanded

Õpiväljund 2

(lõimitud) kasutab matemaatilistes ja statistilistes arvutustes rakendustarkvara Jaotus tundides: teoreetiline töö: 5 praktiline töö: 10 e-õpe: 10 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Teemad/alateemad

Diskreetne matemaatika ja matemaatiline analüüs 1) Arvusüsteemid 2) Kõrgema algebra elemandid 3) Matemaatilise analüüsi alused 4) Kombinatoorika ja tõenäosusteooria 5) Loogika

Hindamisülesanne:

KT arvusüsteemid ja kõrgem algebra KT matemaatilise analüüsi alused KT kombinatoorika ja tõenäosusteooria KT loogika

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö Iseseisev töö

Lävend

Õpilane tuleb toime elus vajalikul määral matemaatikaga

Praktilised tööd

Matemaatikaülesanded mooduli teemadel

Õpiväljund 3

(läbiv kompetents) määratleb nõuded riistvarale ja arvutivõrgule tarkvaralahenduse kasutamiseks Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 6 e-õpe: 2 kokku: 10

Hindamiskriteeriumid

koostab rakenduse poolt esitatavad nõuded arvuti riistvarale ja arvutivõrgule dokumenteerib oma tegevust ja loodud lahendusi

Õppemeetodid

vormistuse korrektsus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Aruanne

Hindamismeetod:

Praktiline töö Enesehindamine Õpimapp/portfoolio

Lävend

dokument on vormistatud nõuetekohaselt

Praktilised tööd

vormistab dokumentatsiooni

Õpiväljund 4

(läbiv kompetents) hindab riistvara komplekti vastavust tarkvara nõudmistele Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 5 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab arvutisüsteemide komponentide ja lisaseadmete tööpõhimõtteid ning peamisi parameetreid korraldab töökoha arvutite riistvara nõuetekohaseks käsitlemiseks, tagades isikliku ja töökeskkonna ohutuse

Teemad/alateemad

Arvutite riistavara alused 1) Arvutite riistvara 2) Arvutite lisaseadmed Töökeskkonna õhtutus 1) Ohutusnõuded 2) ESD vahendid

Hindamisülesanne:

KT loetelu koostamine vastavalt lähetülesandele Praktiline töö Komponentide tuvastamine ja rikke lokaliseeerimine

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö

Lävend

Töökoht on korrektselt ette valmistatud järgides tööohutuse nõudeid

Praktilised tööd

Töökoha seadistamine

Õpiväljund 5

(läbiv kompetents) kirjeldab arvutivõrkude toimimise ja andmeedastuse aluspõhimõtteid Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 6 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab andmeedastus põhimõtteid

Teemad/alateemad

Arvutivõrkude alused 1) Arvutivõrkude toimimise põhimõtted 2) Koht- ja laivõrgud ja Internet Arvutivõrkude testimine 1) traceroute 2) ping 3) speedtest.net 4) pathping 5) pingi suurus

Hindamisülesanne:

Raporti koostamine

Hindamismeetod:

Praktiline töö Iseseisev töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

Raport on koostatud nõuetekohaselt

Iseseisvad tööd

Interneti ühenduse kvaliteedi raport

Õpiväljund 6

mõistab lihtsamate arvutivõrgu seadmete kasutusvaldkondi Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 7 e-õpe: 4 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

seadistab internetiühenduse jagamise

Teemad/alateemad

Arvutivõrkude alused 1) Võrguseadmed 2) Võrguseadmete seadistamine switch, ruuter, 3G/4G seadmed, Wi-Fi ja selle seadmed

Hindamisülesanne:

Praktiline töö

Hindamismeetod:

Praktiline töö Enesehindamine Õpimapp/portfoolio

Lävend

Seadmete võrdlusraport on korrektselt vormistatud ja täidetud

Iseseisvad tööd

kirjalik töö kahe erineva võrguseadme kohta (eelised, puudused)

Praktilised tööd

loob ja seadistab lihtsama arvutivõrgu

Õpiväljund 7

teab operatsioonisüsteemi tööpõhimõtteid, liike ja põlvkondi Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 3 e-õpe: 2 kokku: 8

Hindamiskriteeriumid

tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liike, selgitab operatsioonisüsteemide sarnasusi ja põhilisi erinevusi; nimetab ja selgitab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid; tuvastab seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni interneti- ja kirjandusallikate abil;

Teemad/alateemad

mäluhaldus, protsessihaldus, failihaldus. Erinevad liigitused: realtime, server, klient, 32/64bit, mobiilseadmed, OS-ide võrdlustabel

Hindamisülesanne:

PRAKTILINE TÖÖ; logode järgi OS-i tundmise mäng

Hindamismeetod:

Test Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

Praktiline töö on tehtud vastavalt lähteülesandele

Iseseisvad tööd

paigaldab ja seadistab operatsioonisüsteemi ning dokumenteerib kogu töö

Praktilised tööd

paigaldab erinevaid operatsioonisüsteeme –seadistab erinevaid operatsioonisüsteeme

Õpiväljund 8

analüüsib erinevate op-süsteemide sarnasusi ja erinevusi, loetleb erinevate op-süsteemide tüüpe ja nende põlvkondi Jaotus tundides: praktiline töö: 6 e-õpe: 4 kokku: 10

Hindamiskriteeriumid

õppija loetleb ja kirjeldab erinevaid opsüsteeme ning nende põlvkondi õppija valib vastavalt etteantud kirjeldusele sobiva op-süsteemi õppija tunneb erinevate op-süsteemide omadusi

Teemad/alateemad

Operatsioonisüsteemide teooria alused 1) Op süst funktsioonid 2) Protsesside haldus 3) Failisüsteemid 4) Erinevad operatsioonisüsteemid

Hindamisülesanne:

KT – määrab lähteülesande järgi kastuatava opertasioonisüsteemi KT- kirjeldab erinevaid operatsiooni-süsteeme

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Enesehindamine

Lävend

kontrolltöö on sooritatud 80%

Iseseisvad tööd

kirjalik töö operatsioonisüsteemi kohta, kus lahatakse selle operatsioonisüsteemi häid ja halbu külgi ning lisatakse omapoolsed parandusettepanekud

Õpiväljund 9

seadistab oma rakendusi erinevates operatsioonisüsteemides Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 23

Hindamiskriteeriumid

seadistab lihtsamatel juhtudel enamlevinud rakendusservereid erinevatel platvormidel

Teemad/alateemad

Severi- ja klienttarkvara 1)teenusserverid 2)klientrakendused

Hindamisülesanne:

PRAKTILINE TÖÖ

Hindamismeetod:

Enesehindamine Praktiline töö

Lävend

Tuleb tarkvara seadistamisega toime

Iseseisvad tööd

paigaldab ja seadistab omaloodud tarkvara etteantud operatsioonisüsteemil

Praktilised tööd

paigaldab nõutava tarkvara -seadistab nõutava tarkvara

Õpiväljund 10

tööülesannete lahendamisel kasutab vajadusel matemaatika ja matemaatilise loogika põhiseoseid ja arvusüsteeme Jaotus tundides: teoreetiline töö: 3 praktiline töö: 6 e-õpe: 5 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

selgitab positsiooniliste arvusüsteemide olemust ja oskab teiendada arve ühest positsioonilisest arvusüsteemist teisse, oskab lihtsustada loogika avaldisi

Teemad/alateemad

Arvusüsteemid

Hindamisülesanne:

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio Praktiline töö Enesehindamine

Lävend

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Praktilised tööd

Oskab lahendada töös ettetulevaid ülesandeid

Õpiväljund 11

(läbiv kompetents) teab enamlevinud taristuteenustepõhilisi parameetreid ja suudab vastavaid klientrakendusi lihtsamatel juhtudel õigesti seadistada Jaotus tundides: praktiline töö: 10 e-õpe: 4 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

Oskab leida omaloodud rakenduse tõrgete põhjuseid, neid parandada ja kirjutada parandus scripte ja kohendada vastavalt halduskeskkonnale tehes seda grupitöös

Õppemeetodid

Rühmatöö Praktiline töö Iseseisev töö

Hindamine

Mittteeristav

Hindamisülesanne:

kliendirakenduste seadistamine

Hindamismeetod:

Rühmatöö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

kliendirakenduste seadistamine on tehtud nõuetekohaselt

Praktilised tööd

kliendirakenduste seadistamine

Õpiväljund 12

(lõimitud) (võtmepädevused) (läbiv kompetents) kasutab korrektset operatsioonisüsteemide õppekeelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Hindamisülesanne:

KT tõlge tehnilisest tekstist VESTLUS erialalistel teemadel dokumentatsiooni analüüs

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Intervjuu

Lävend

suudab toime tulla töös vajalikul tasemel

Iseseisvad tööd

Aruanded, õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Arutelud ja vestlused

Õpiväljund 13

(lõimitud) (võtmepädevused) (läbiv kompetents) kasutab korrektset operatsioonisüsteemide inglise keelset terminoloogiat Jaotus tundides: praktiline töö: 26 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (Inglise keel)

Hindamisülesanne:

Kirjalikud aruanded inglisekeelsete materjalide põhjal

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Iseseisvad tööd

Tekstide lugemine

Praktilised tööd

Tekstide tõlkimine

Õpiväljund 14

(võtmepädevused) õppimisoskus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

Õpioskuste arendamine; Õpistiilid.

Hindamisülesanne:

kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs; õpioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 15

(võtmepädevused) (läbiv kompetents) sotsiaalne ja kodanikupädevus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust

Teemad/ala teemad

ühiskonnaõpetus; inimeseõpetus; ajalugu; inimgeograafia.

Hindamisülesanne:

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 16

(võtmepädevused) algatusvõime ja ettevõtlikkus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks; leiab iseseisvalt võimalusi enda edasiseks erialaseks õppeks ja tööturul rakendumiseks; seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega.

Teemad/ala teemad

loovuse arendamine; algatusvõime ja ettevõtlikkus

Hindamisülesanne:

toimib vastavalt loetletud hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

tegevus vastab loetletud 3 hindamiskriteeriumile

Praktilised tööd

järgib oma töös ja tegevustes toodud 3 hindamiskriteeriumit

Õpiväljund 17

(võtmepädevused) Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus Jaotus tundides: e-õpe: 1 kokku: 1

Hindamiskriteeriumid

Analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse Väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse

Teemad/ala teemad

Kunstiained

Hindamisülesanne:

kultuuriteadlik käitumine

Hindamismeetod:

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

järgib oma töös toodud 2 hindamiskriteeriumit

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli hinne kujuneb positiivselt sooritatud kontrolltööde, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde hinnetest

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid:
  1. Õpetaja poolt koostatud materjalid.
  2. e-kursus grupitöö tarkvara kohta.
  3. Upgrading and Repairing PCs, 19th Edition. Scot Mueller
  4. Upgrading and Repairing Laptops. Scot Mueller
  5. Arvutite riistvara
  6. Tasuta inglisekeelsed õppematerjalid
  7. IT seotud 77 tegevusvaldkonda


Tagasi moodulite loetelu lehele