Erinevus lehekülje "Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
<h1>
+
<h3>Mooduli eesmärk</h3>
    Mooduli eesmärk
+
Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.
</h1>
+
 
<p>
+
<h3>Õpiväljund 1 (Silver/Väino/Aivar)</h3>
    Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu
+
Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.
    korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.
+
 
</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
<h1>
+
* osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
    Õpiväljund 1 (Silver Püvi)
+
* väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis,
</h1>
+
* määratleb IT rolli organisatsioonis;
<p>
+
* loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
    mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis;
+
* kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi
</p>
+
* selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
<h2>
+
* lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid
    Hindamiskriteeriumid
+
 
</h2>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
<ul>
+
* ITIL ja [http://wiki.kehtna.edu.ee/ITIL-ist_tulenevad_ametid#Rollid_ITIL_raamistikus ITIL-iga seotud töörollid]
    <li>
+
* IT korralduse alused:
        osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
+
* Organisatsioon ja IT.
    </li>
+
* Organisatsioonid.
</ul>
+
* Organisatsioonide vajadused.
<p>
+
* IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
    · väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis,
+
* IT roll organisatsioonis
</p>
+
* Organisatsiooni infosüsteem
<p>
+
* Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.
    · määratleb IT rolli organisatsioonis;
+
* Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
</p>
+
* Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
<p>
+
# Teema 1 - Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüp vead - Jaan ~18 tundi
    · loetleb üles protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
+
## Kasutajate tüüpvigade näited
</p>
+
## IT tehniku töö
<ul>
+
## Kasutajatoe etapid
    <li>
+
### Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
        kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi
+
### Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughaldus tarkvarasid)
    </li>
+
### IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.
    <li>
+
 
        selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
    </li>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
</ul>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<p>
+
* Iseseisev töö
    · lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid
+
* Praktiline töö
</p>
+
* Õpimapp/portfoolio
<h2>
+
<h5>Lävend</h5> kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
    Teemad/alateemad
+
 
</h2>
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>
<ul>
+
* Organisatsioon ja IT Organisatsioonid.
    <li>
+
* Organisatsioonide vajadused.
        ITIL ja [http://wiki.kehtna.edu.ee/ITIL-ist_tulenevad_ametid#Rollid_ITIL_raamistikus ITIL-iga seotud töörollid]
+
* IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
    </li>
+
* IT roll organisatsioonis
    <li>
+
 
        IT korralduse alused:
+
<h4>Praktilised tööd</h4>Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande
    </li>
+
 
    <li>
+
<h3>Õpiväljund 2 (Silver; I.Metsis)</h3>tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;
        Organisatsioon ja IT.
+
 
    </li>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
    <li>
+
* selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning erinevusi,
        Organisatsioonid.
+
* kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja inglise keeles
    </li>
+
* tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid,
    <li>
+
* analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle
        Organisatsioonide vajadused.
+
 
    </li>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
    <li>
+
* IT teenuslepingud
        IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
+
* IT taristu arendamine.
    </li>
+
* Toote elutsükkel.
    <li>
+
* Süsteemiarendus
        IT roll organisatsioonis
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
    </li>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>teenuslepingute analüüs
    <li>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
        Organisatsiooni infosüsteem
+
* Iseseisev töö
    </li>
+
* Õpimapp/portfoolio
</ul>
+
* Enesehindamine
<p>
+
<h5>Lävend</h5>esitatud nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd
    · Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.
+
 
</p>
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade
<p>
+
 
    · Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
+
<h3>Õpiväljund 3 (Triin)</h3>mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);
</p>
+
 
<ul>
 
    <li>
 
        Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    1. Teema 1 - Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüp vead
 
</p>
 
<p>
 
    - Jaan : ~18 tundi
 
</p>
 
<p>
 
    1.1 Kasutajate tüüpvigade näited
 
</p>
 
<p>
 
    1.2 IT tehniku töö
 
</p>
 
<p>
 
    1.3 Kasutajatoe etapid
 
</p>
 
<p>
 
    1.3.1 Helpdeski vajadus firmale, kuidas seda rakendada firmas ja
 
</p>
 
<p>
 
    milleks see kasulik on
 
</p>
 
<p>
 
    1.3.2 Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.
 
</p>
 
<p>
 
    Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughaldus tarkvarasi
 
</p>
 
<p>
 
    1.3.3 IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta
 
</p>
 
<p>
 
    vajalik on.
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Iseseisev töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Organisatsioon ja IT Organisatsioonid.
 
    </li>
 
    <li>
 
        Organisatsioonide vajadused.
 
    </li>
 
    <li>
 
        IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 
    </li>
 
    <li>
 
        IT roll organisatsioonis
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 2 (Silver Püvi; Metsis)
 
</h1>
 
<p>
 
    tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    · selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning
 
    erinevusi,
 
</p>
 
<p>
 
    · kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja inglise keeles
 
</p>
 
<p>
 
    · tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid,
 
</p>
 
<p>
 
    · analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        IT teenuslepingud
 
    </li>
 
    <li>
 
        IT taristu arendamine.
 
    </li>
 
    <li>
 
        Toote elutsükkel.
 
    </li>
 
    <li>
 
        Süsteemiarendus
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    teenuslepingute analüüs
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Iseseisev töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
    <li>
 
        Enesehindamine
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    esitatud nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 3 (Triin Muulmann)
 
</h1>
 
<p>
 
    mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamise (15)l;
 
</p>
 
 
<h2>
 
<h2>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid

Redaktsioon: 10. oktoober 2016, kell 17:31

Sisukord

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.

Õpiväljund 1 (Silver/Väino/Aivar)

Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 • väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis,
 • määratleb IT rolli organisatsioonis;
 • loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
 • kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi
 • selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
 • lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid

Teemad/alateemad

 • ITIL ja ITIL-iga seotud töörollid
 • IT korralduse alused:
 • Organisatsioon ja IT.
 • Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis
 • Organisatsiooni infosüsteem
 • Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.
 • Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
 • Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
 1. Teema 1 - Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüp vead - Jaan ~18 tundi
  1. Kasutajate tüüpvigade näited
  2. IT tehniku töö
  3. Kasutajatoe etapid
   1. Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
   2. Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughaldus tarkvarasid)
   3. IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses

Iseseisvad tööd

 • Organisatsioon ja IT Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis

Praktilised tööd

Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande

Õpiväljund 2 (Silver; I.Metsis)

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;

Hindamiskriteeriumid

 • selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning erinevusi,
 • kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja inglise keeles
 • tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid,
 • analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle

Teemad/alateemad

 • IT teenuslepingud
 • IT taristu arendamine.
 • Toote elutsükkel.
 • Süsteemiarendus

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
teenuslepingute analüüs
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend
esitatud nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd

Iseseisvad tööd

Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade

Õpiväljund 3 (Triin)

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);

Hindamiskriteeriumid

 • tunneb põhilisi IT hangete dokumente,

· koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja

 • osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

üks iseseisev töö ja kolm praktilist tööd

Hindamismeetod:

Ettekanne/esitlus

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

Hanked ja allhanked

Praktilised tööd

Hankedokumentatsiooni analüüs; müügipakkumise koostamine; osalemine meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.

Õpiväljund 4 (Jaan Parker)

(läbiv kompetents) nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;

Hindamiskriteeriumid

selgitab välja probleemi olemuse ITtaristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest

Teemad/alateemad

Kasutajatugi

1. Teema 1 - Probleemide tuvastamise viisid

1.1 Räägime kuidas tuvastada probleeme ennem kui kasutaja

nendest aru saab, kuidas neid lahendada nii, et ei segaks

kasutaja tööd.

1.2 Kasutajate kuulamine ja nende mõistmine

1.2.1 Kuulab täpselt kasutaja mure ja dokumenteerib selle mingil

viisil. Dokumenteerimise erinevad viisid ja miks peab dokumenteerima

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Osalemine lõppkasutaja nõustamise rollimängus

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on lahendatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

IT taristu probleemsituatsiooni selgitamine ja lahendamine, lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine

Praktilised tööd

Rollimäng: IT-taristu lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine probleemsituatsiooni lahendamise eesmärgil

Õpiväljund 5 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;

Hindamiskriteeriumid

· koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

erialane projektiplaan

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

koostatud nõuetekohane IT projektiplaan ProjektiplaanProjektiplaani sisukord

Iseseisvad tööd

IT alases projektis osalemine

Praktilised tööd

erialase projektiplaani koostamine meeskonnatööna

Praktika

IT alases projektis osalemine

Õpiväljund 6 (Triin Muulmann)

(kompetents läbivalt) järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;

Hindamiskriteeriumid

selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel

Teemad/alateemad

Infoturve organisatsioonis:

1. Infoturbe põhialused.

2. Infoturve organisatsioonis

3. Õigusaktid jm regulatsioonid.

4. Infoturbe kontseptsioon

5. IT süsteemid: süsteemiarendus ja infoturve

6. Riskihaldus.

7. Infoturbehaldus: ISO, ISKE, auditeerimine/sertifitseerimine.

8. Asutuse tegevus: töös olevate süsteemide kaitse ülesanded.

9. Infrastruktuuri turve.

10. Turvameetmete kavandi koostamine

11. Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine

12. Prognoositavad arengud infoturbes

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

probleemülesanded

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

probleemülesanne on lahendatud nõutud tasemel

Praktilised tööd

probleemülesanded etteantud teemal.

Õpiväljund 7 (Triin Muulmann; Metsis)

(lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,

· väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga

· seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis

· kasutab IT-taristuga seotud korrektset terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles arusaadavalt

Teemad/alateemad

IT korralduse alused;

Organisatsioon ja IT.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Kolm praktilist tööd

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2); lõppkasutaja nõustamine; klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 8 (Jaan Parker)

(lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast võõrkeeles (inglise keel) arusaadavalt;

Hindamiskriteeriumid

Väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

· Võõrkeel (inglise keel)

 • Infotehnolooglise taristu teegistki (ITIL)

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Kolm praktilist tööd

Hindamismeetod:

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele (kriteeriumitele)

Praktilised tööd

mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2); lõppkasutaja nõustamine; klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 9 (Ruth Kask; Tatjana Palusaar)

(lõimitud) sotsiaalained;

Hindamiskriteeriumid

· tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga,

· treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid

 • harjutusi;
 • orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;
 • selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

 • ühiskonnaõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • ajalugu;
 • inimgeograafia

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 10 (Triin Muulmann)

(võtmepädevus) Õpioskus;

Hindamiskriteeriumid

· õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;

· hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;

· oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;

· väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

· Õpioskuste arendamine;

 • Õpistiilid.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs; õpioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang.

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodul hinnatakse mitteeristavalt.

Moodul on arvestatud, kui õppija esitab:

-IT alase projektiplaani

-etteantud organisatsiooni riskianalüüsi (juhendi alusel) ja turvameetmete kavandi

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

· Õpetaja poolt koostatud materjalid

 • Projektijuhtimise käsiraamat õpetaja valikul

· Infoturbe käsiraamat õpetaja valikul

 • Seadusandlus
 • EUCIP kursuse e-õppe materjal