Erinevus lehekülje "Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
(ei näidata sama kasutaja 18 vahepealset redaktsiooni)
2. rida: 2. rida:
 
Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.
 
Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.
  
<h3>Õpiväljund 1 (Silver/Väino/Aivar)</h3>
+
<h3><mark>Õpiväljund 1</mark></h3>
 
Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.
 
Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.
  
10. rida: 10. rida:
 
* määratleb IT rolli organisatsioonis;
 
* määratleb IT rolli organisatsioonis;
 
* loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
 
* loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
* kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi
+
* kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi, vt [https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/browse-a-to-z#section-C Töötajate profiilid]
 
* selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
 
* selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
 
* lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid
 
* lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid
16. rida: 16. rida:
 
<h4>Teemad/alateemad</h4>
 
<h4>Teemad/alateemad</h4>
 
* [[ITIL 2011 5 osa]] ja [http://wiki.kehtna.edu.ee/ITIL-ist_tulenevad_ametid#Rollid_ITIL_raamistikus ITIL-iga seotud töörollid]
 
* [[ITIL 2011 5 osa]] ja [http://wiki.kehtna.edu.ee/ITIL-ist_tulenevad_ametid#Rollid_ITIL_raamistikus ITIL-iga seotud töörollid]
* IT korralduse alused:
+
* [http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine/ IT korralduse alused]
 
* Organisatsioon ja IT.
 
* Organisatsioon ja IT.
 
* Organisatsioonid.
 
* Organisatsioonid.
26. rida: 26. rida:
 
* Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
 
* Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
 
* Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
 
* Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
# Teema 1 - Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüp vead - Jaan ~18 tundi
+
# Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüpvead - Jaan ~18 tundi
 
## Kasutajate tüüpvigade näited
 
## Kasutajate tüüpvigade näited
 
## IT tehniku töö
 
## IT tehniku töö
 
## Kasutajatoe etapid
 
## Kasutajatoe etapid
 
### Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
 
### Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
### Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughaldus tarkvarasid)
+
### Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughalduse tarkvarasid)
 
### IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.
 
### IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.
  
50. rida: 50. rida:
 
<h4>Praktilised tööd</h4>Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande
 
<h4>Praktilised tööd</h4>Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande
  
<h3>Õpiväljund 2 (Silver; I.Metsis)</h3>tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;
+
<h3><mark>Õpiväljund 2</mark></h3>tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;
  
 
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
 
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
59. rida: 59. rida:
  
 
<h4>Teemad/alateemad</h4>
 
<h4>Teemad/alateemad</h4>
* IT teenuslepingud
+
* [[IT teenuslepingud]]
 
* IT taristu arendamine.
 
* IT taristu arendamine.
 
* Toote elutsükkel.
 
* Toote elutsükkel.
73. rida: 73. rida:
 
<h4>Iseseisvad tööd</h4>Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade
 
<h4>Iseseisvad tööd</h4>Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade
  
<h3>Õpiväljund 3 (Triin)</h3>mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);
+
<h3><mark>Õpiväljund 3</mark></h3>mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);
  
<h2>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
    Hindamiskriteeriumid
+
* tunneb põhilisi IT hangete dokumente,
</h2>
+
* koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja
<ul>
+
* osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis
    <li>
+
 
        tunneb põhilisi IT hangete dokumente,
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
    </li>
+
* Hanked ja allhanked
</ul>
+
* Müügipakkumiste koostamine
<p>
+
 
    · koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
</p>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>üks iseseisev töö ja kolm praktilist tööd
<ul>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Ettekanne/esitlus
    <li>
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
        osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis
+
 
    </li>
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>Hanked ja allhanked
</ul>
+
 
<h2>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>
    Teemad/alateemad
+
* Hankedokumentatsiooni analüüs;
</h2>
+
* müügipakkumise koostamine;
<ul>
+
* osalemine meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.
    <li>
+
 
        Hanked ja allhanked
+
<h3><mark>Õpiväljund 4</mark></h3>(läbiv kompetentsus) nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;
    </li>
+
 
    <li>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>selgitab välja probleemi olemuse IT taristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest
        Müügipakkumiste koostamine
+
 
    </li>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Kasutajatugi
</ul>
+
# Probleemide tuvastamise viisid
<h2>
+
## Kuidas tuvastada probleeme enne kui kasutaja neid märkab, kuidas neid lahendada nii, et ei segaks kasutaja tööd
    Hindamine
+
## Kasutajate kuulamine ja nende mõistmine
</h2>
+
### Kuulab täpselt kasutaja mure ja dokumenteerib selle mingil viisil. Dokumenteerimise erinevad viisid. Miks on vaja dokumenteerida
<p>
+
# [[Intsidentide haldus]]
    Mitteeristav
+
 
</p>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
<h2>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>Osalemine lõppkasutaja nõustamise rollimängus
    Hindamisülesanne:
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<p>
+
* Praktiline töö
    üks iseseisev töö ja kolm praktilist tööd
+
* Õpimapp/portfoolio
</p>
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanne on lahendatud vastavalt nõuetele
<h2>
+
 
    Hindamismeetod:
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>IT taristu probleemsituatsiooni selgitamine ja lahendamine, lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine
</h2>
+
 
<p>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>Rollimäng: IT-taristu lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine probleemsituatsiooni lahendamise eesmärgil
    Ettekanne/esitlus
+
 
</p>
+
<h3><mark>Õpiväljund 5</mark></h3>(läbiv kompetentsus) koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;
<h2>
+
 
    Lävend
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid
</h2>
+
 
<p>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
    hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
+
* Hanked ja allhanked
</p>
+
* Müügipakkumiste koostamine
<h2>
+
 
    Iseseisvad tööd
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
</h2>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>[[erialane projektiplaan]]
<p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
    Hanked ja allhanked
+
* Iseseisev töö
</p>
+
* Praktiline töö
<h2>
+
* Õpimapp/portfoolio
    Praktilised tööd
+
<h5>Lävend</h5>koostatud nõuetekohane IT projektiplaan *[https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqOHQ0cmxmUURVODA/view?usp=sharing Projektiplaan]*[https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqOHQ0cmxmUURVODA/view?usp=sharing Projektiplaani sisukord]
</h2>
+
 
<p>
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>IT alases projektis osalemine
    Hankedokumentatsiooni analüüs; müügipakkumise koostamine; osalemine meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.
+
 
</p>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>erialase projektiplaani koostamine meeskonnatööna
<h1>
+
 
    Õpiväljund 4 (Jaan Parker)
+
<h4>Praktika</h4>IT alases projektis osalemine
</h1>
+
 
<p>
+
<h3><mark>Õpiväljund 6</mark></h3>(läbiv kompetentsus) järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;
    (läbiv kompetents) nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;
+
 
</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel
<h2>
+
 
    Hindamiskriteeriumid
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Infoturve organisatsioonis:
</h2>
+
# Infoturbe põhialused.
<p>
+
# Infoturve organisatsioonis
    selgitab välja probleemi olemuse ITtaristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest
+
# Õigusaktid jm regulatsioonid.
</p>
+
# Infoturbe kontseptsioon
<h2>
+
# IT süsteemid: süsteemiarendus ja infoturve
    Teemad/alateemad
+
# Riskihaldus.
</h2>
+
# Infoturbehaldus: ISO, ISKE, auditeerimine/sertifitseerimine.
<p>
+
# Asutuse tegevus: töös olevate süsteemide kaitse ülesanded.
    Kasutajatugi
+
# Infrastruktuuri turve.
</p>
+
# Turvameetmete kavandi koostamine
<p>
+
# Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine
    1. Teema 1 - Probleemide tuvastamise viisid
+
# Prognoositavad arengud infoturbes
</p>
+
 
<p>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
    1.1 Räägime kuidas tuvastada probleeme ennem kui kasutaja
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>probleemülesanded
</p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<p>
+
* Praktiline töö
    nendest aru saab, kuidas neid lahendada nii, et ei segaks
+
* Õpimapp/portfoolio
</p>
+
<h5>Lävend</h5>probleemülesanne on lahendatud nõutud tasemel
<p>
+
 
    kasutaja tööd.
+
<h4>Praktilised tööd</h4>probleemülesanded etteantud teemal.
</p>
+
<h4>Materjalid:</h4>
<p>
+
*[https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation Üldine EL andmekaitse regulatsioon]
    1.2 Kasutajate kuulamine ja nende mõistmine
+
*[https://www.slideshare.net/AjayJassi/security-plan-for-small-networksoffices Turbeplaani näide väikeettevõttele]
</p>
+
 
<p>
+
<h3><mark>Õpiväljund 7</mark></h3>(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.
    1.2.1 Kuulab täpselt kasutaja mure ja dokumenteerib selle mingil
+
 
</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
<p>
+
* osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
    viisil. Dokumenteerimise erinevad viisid ja miks peab dokumenteerima
+
* väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga
</p>
+
* seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis
<h2>
+
* kasutab IT-taristuga seotud korrektset terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles arusaadavalt
    Hindamine
+
 
</h2>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
<p>
+
# IT korralduse alused;
    Mitteeristav
+
# Organisatsioon ja IT.
</p>
+
 
<h2>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
    Hindamisülesanne:
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>Kolm praktilist tööd
</h2>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
<p>
+
* Praktiline töö
    Osalemine lõppkasutaja nõustamise rollimängus
+
* Õpimapp/portfoolio
</p>
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
<h2>
+
 
    Hindamismeetod:
+
<h4>Praktilised tööd</h4>
</h2>
+
* mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);
<ul>
+
* lõppkasutaja nõustamine;
    <li>
+
* klient-tarnija rollimäng
        Iseseisev töö
+
 
    </li>
+
<h3><mark>Õpiväljund 8</mark></h3>(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast võõrkeeles (inglise keel) arusaadavalt;
    <li>
+
 
        Praktiline töö
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>Väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
    </li>
+
 
    <li>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Võõrkeel (inglise keel)
        Õpimapp/portfoolio
+
# Infotehnolooglise taristu teegid (ITIL), vt [http://vainoliimann.blogspot.com.ee/ Väino blogi]
    </li>
+
      
</ul>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
<h2>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>Kolm praktilist tööd
    Lävend
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
</h2>
+
* Praktiline töö
<p>
+
* Õpimapp/portfoolio
    hindamisülesanne on lahendatud vastavalt nõuetele
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele (kriteeriumitele)
</p>
+
 
<h2>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>
    Iseseisvad tööd
+
* mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);  
</h2>
+
* lõppkasutaja nõustamine;
<p>
+
* klient-tarnija rollimäng
    IT taristu probleemsituatsiooni selgitamine ja lahendamine, lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine
+
 
</p>
+
<h3><mark>Õpiväljund 9</mark></h3>(lõimitud) sotsiaalained;
<h2>
+
 
    Praktilised tööd
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
</h2>
+
* tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga,
<p>
+
* treenib sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;
    Rollimäng: IT-taristu lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine probleemsituatsiooni lahendamise eesmärgil
+
* orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;
</p>
+
* selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
<h1>
+
 
    Õpiväljund 5 (Triin Muulmann)
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
</h1>
+
* ühiskonnaõpetus;
<p>
+
* inimeseõpetus;
    (läbiv kompetents) koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;
+
* ajalugu;
</p>
+
* inimgeograafia
<h2>
+
 
    Hindamiskriteeriumid
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
</h2>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
<p>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
    · koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid
+
* Praktiline töö
</p>
+
* Õpimapp/portfoolio
<h2>
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele
    Teemad/alateemad
+
 
</h2>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid
<ul>
+
 
    <li>
+
<h3><mark>Õpiväljund 10</mark></h3>(võtmepädevus) Õpioskus;
        Hanked ja allhanked
+
 
    </li>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>
    <li>
+
* õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
        Müügipakkumiste koostamine
+
* hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
    </li>
+
* oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
</ul>
+
* väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
<h2>
+
 
    Hindamine
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>
</h2>
+
* Õpioskuste arendamine;
<p>
+
* Õpistiilid.
    Mitteeristav
+
 
</p>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
<h2>
+
<h5>Hindamisülesanne:</h5>kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
    Hindamisülesanne:
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<p>
+
* Praktiline töö
    erialane projektiplaan
+
* Õpimapp/portfoolio
</p>
+
<h5>Lävend</h5>hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud
<h2>
+
 
    Hindamismeetod:
+
<h4>Iseseisvad tööd</h4>
</h2>
+
* enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs;
<ul>
+
* õpioskuste ja -strateegiate kasutamine erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
    <li>
+
* õpioskuste ja -strateegiate kasutamise enesehinnang.
        Iseseisev töö
+
 
    </li>
+
<h4>Praktilised tööd</h4>järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid
    <li>
+
 
        Praktiline töö
+
<h3>Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine</h3>Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui õppija esitab:
    </li>
+
* IT alase projektiplaani
    <li>
+
* etteantud organisatsiooni riskianalüüsi (juhendi alusel) ja turvameetmete kavandi
        Õpimapp/portfoolio
+
 
    </li>
+
<h3>Mooduli hindamine</h3>mitteeristav hindamine
</ul>
+
 
<h2>
+
<h3>Õppematerjalid</h3>
    Lävend
+
* Õpetaja poolt koostatud materjalid
</h2>
+
* Projektijuhtimise käsiraamat õpetaja valikul
<p>
+
* Infoturbe käsiraamat õpetaja valikul
    koostatud nõuetekohane IT projektiplaan [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqOHQ0cmxmUURVODA/view?usp=sharing Projektiplaan][https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqOHQ0cmxmUURVODA/view?usp=sharing Projektiplaani sisukord]
+
* Mooduliga seotud seadusandlikud aktid
</p>
+
* EUCIP eksamiteks valmistumise e-õppe materjal
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
     IT alases projektis osalemine
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    erialase projektiplaani koostamine meeskonnatööna
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktika
 
</h2>
 
<p>
 
    IT alases projektis osalemine
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 6 (Triin Muulmann)
 
</h1>
 
<p>
 
    (kompetents läbivalt) järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    Infoturve organisatsioonis:
 
</p>
 
<p>
 
    1. Infoturbe põhialused.
 
</p>
 
<p>
 
    2. Infoturve organisatsioonis
 
</p>
 
<p>
 
    3. Õigusaktid jm regulatsioonid.
 
</p>
 
<p>
 
    4. Infoturbe kontseptsioon
 
</p>
 
<p>
 
    5. IT süsteemid: süsteemiarendus ja infoturve
 
</p>
 
<p>
 
    6. Riskihaldus.
 
</p>
 
<p>
 
    7. Infoturbehaldus: ISO, ISKE, auditeerimine/sertifitseerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    8. Asutuse tegevus: töös olevate süsteemide kaitse ülesanded.
 
</p>
 
<p>
 
    9. Infrastruktuuri turve.
 
</p>
 
<p>
 
    10. Turvameetmete kavandi koostamine
 
</p>
 
<p>
 
    11. Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine
 
</p>
 
<p>
 
    12. Prognoositavad arengud infoturbes
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    probleemülesanded
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    probleemülesanne on lahendatud nõutud tasemel
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    probleemülesanded etteantud teemal.
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 7 (Triin Muulmann; Metsis)
 
</h1>
 
<p>
 
    (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    · väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga
 
</p>
 
<p>
 
    · seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis
 
</p>
 
<p>
 
    · kasutab IT-taristuga seotud korrektset terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles arusaadavalt
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    IT korralduse alused;
 
</p>
 
<p>
 
    Organisatsioon ja IT.
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    Kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2); lõppkasutaja nõustamine; klient-tarnija rollimäng
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 8 (Jaan Parker)
 
</h1>
 
<p>
 
    (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast võõrkeeles (inglise keel) arusaadavalt;
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    Väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    · Võõrkeel (inglise keel)
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Infotehnolooglise taristu teegistki (ITIL)
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    Kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele (kriteeriumitele)
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2); lõppkasutaja nõustamine; klient-tarnija rollimäng
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 9 (Ruth Kask; Tatjana Palusaar)
 
</h1>
 
<p>
 
    (lõimitud) sotsiaalained;
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    · tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga,
 
</p>
 
<p>
 
    · treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        harjutusi;
 
    </li>
 
    <li>
 
        orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;
 
    </li>
 
    <li>
 
        selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        ühiskonnaõpetus;
 
    </li>
 
    <li>
 
        inimeseõpetus;
 
    </li>
 
    <li>
 
        ajalugu;
 
    </li>
 
    <li>
 
        inimgeograafia
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 10 (Triin Muulmann)
 
</h1>
 
<p>
 
    (võtmepädevus) Õpioskus;
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    · õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
 
</p>
 
<p>
 
    · hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
 
</p>
 
<p>
 
    · oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 
</p>
 
<p>
 
    · väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    · Õpioskuste arendamine;
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Õpistiilid.
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Iseseisev töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Lävend
 
</h2>
 
<p>
 
    hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs; õpioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang.
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid
 
</p>
 
<h1>
 
    Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
 
</h1>
 
<p>
 
    Moodul hinnatakse mitteeristavalt.
 
</p>
 
<p>
 
    Moodul on arvestatud, kui õppija esitab:
 
</p>
 
<p>
 
    -IT alase projektiplaani
 
</p>
 
<p>
 
    -etteantud organisatsiooni riskianalüüsi (juhendi alusel) ja turvameetmete kavandi
 
</p>
 
<h1>
 
    Mooduli hindamine
 
</h1>
 
<p>
 
    mitteeristav hindamine
 
</p>
 
<h1>
 
    Õppematerjalid
 
</h1>
 
<p>
 
    · Õpetaja poolt koostatud materjalid
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Projektijuhtimise käsiraamat õpetaja valikul
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    · Infoturbe käsiraamat õpetaja valikul
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        Seadusandlus
 
    </li>
 
    <li>
 
        EUCIP kursuse e-õppe materjal
 
    </li>
 
</ul>
 

Viimane redaktsioon: 6. juuni 2019, kell 07:09

Sisukord

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.

Õpiväljund 1

Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 • väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis,
 • määratleb IT rolli organisatsioonis;
 • loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
 • kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi, vt Töötajate profiilid
 • selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
 • lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid

Teemad/alateemad

 • ITIL 2011 5 osa ja ITIL-iga seotud töörollid
 • IT korralduse alused
 • Organisatsioon ja IT.
 • Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis
 • Organisatsiooni infosüsteem
 • Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.
 • Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
 • Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
 1. Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüpvead - Jaan ~18 tundi
  1. Kasutajate tüüpvigade näited
  2. IT tehniku töö
  3. Kasutajatoe etapid
   1. Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
   2. Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughalduse tarkvarasid)
   3. IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses

Iseseisvad tööd

 • Organisatsioon ja IT Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis

Praktilised tööd

Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande

Õpiväljund 2

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;

Hindamiskriteeriumid

 • selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning erinevusi,
 • kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja inglise keeles
 • tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid,
 • analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle

Teemad/alateemad

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
teenuslepingute analüüs
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend
esitatud nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd

Iseseisvad tööd

Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade

Õpiväljund 3

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);

Hindamiskriteeriumid

 • tunneb põhilisi IT hangete dokumente,
 • koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja
 • osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
üks iseseisev töö ja kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

Hanked ja allhanked

Praktilised tööd

 • Hankedokumentatsiooni analüüs;
 • müügipakkumise koostamine;
 • osalemine meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;

Hindamiskriteeriumid

selgitab välja probleemi olemuse IT taristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest

Teemad/alateemad

Kasutajatugi
 1. Probleemide tuvastamise viisid
  1. Kuidas tuvastada probleeme enne kui kasutaja neid märkab, kuidas neid lahendada nii, et ei segaks kasutaja tööd
  2. Kasutajate kuulamine ja nende mõistmine
   1. Kuulab täpselt kasutaja mure ja dokumenteerib selle mingil viisil. Dokumenteerimise erinevad viisid. Miks on vaja dokumenteerida
 2. Intsidentide haldus

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Osalemine lõppkasutaja nõustamise rollimängus
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanne on lahendatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

IT taristu probleemsituatsiooni selgitamine ja lahendamine, lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine

Praktilised tööd

Rollimäng: IT-taristu lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine probleemsituatsiooni lahendamise eesmärgil

Õpiväljund 5

(läbiv kompetentsus) koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;

Hindamiskriteeriumid

koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
erialane projektiplaan
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
koostatud nõuetekohane IT projektiplaan *Projektiplaan*Projektiplaani sisukord

Iseseisvad tööd

IT alases projektis osalemine

Praktilised tööd

erialase projektiplaani koostamine meeskonnatööna

Praktika

IT alases projektis osalemine

Õpiväljund 6

(läbiv kompetentsus) järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;

Hindamiskriteeriumid

selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel

Teemad/alateemad

Infoturve organisatsioonis:
 1. Infoturbe põhialused.
 2. Infoturve organisatsioonis
 3. Õigusaktid jm regulatsioonid.
 4. Infoturbe kontseptsioon
 5. IT süsteemid: süsteemiarendus ja infoturve
 6. Riskihaldus.
 7. Infoturbehaldus: ISO, ISKE, auditeerimine/sertifitseerimine.
 8. Asutuse tegevus: töös olevate süsteemide kaitse ülesanded.
 9. Infrastruktuuri turve.
 10. Turvameetmete kavandi koostamine
 11. Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine
 12. Prognoositavad arengud infoturbes

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
probleemülesanded
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
probleemülesanne on lahendatud nõutud tasemel

Praktilised tööd

probleemülesanded etteantud teemal.

Materjalid:

Õpiväljund 7

(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 • väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga
 • seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis
 • kasutab IT-taristuga seotud korrektset terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles arusaadavalt

Teemad/alateemad

 1. IT korralduse alused;
 2. Organisatsioon ja IT.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 • mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);
 • lõppkasutaja nõustamine;
 • klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 8

(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast võõrkeeles (inglise keel) arusaadavalt;

Hindamiskriteeriumid

Väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel)
 1. Infotehnolooglise taristu teegid (ITIL), vt Väino blogi

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele (kriteeriumitele)

Praktilised tööd

 • mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);
 • lõppkasutaja nõustamine;
 • klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 9

(lõimitud) sotsiaalained;

Hindamiskriteeriumid

 • tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga,
 • treenib sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;
 • orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;
 • selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

 • ühiskonnaõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • ajalugu;
 • inimgeograafia

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 10

(võtmepädevus) Õpioskus;

Hindamiskriteeriumid

 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
 • hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
 • oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

 • Õpioskuste arendamine;
 • Õpistiilid.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

 • enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs;
 • õpioskuste ja -strateegiate kasutamine erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • õpioskuste ja -strateegiate kasutamise enesehinnang.

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui õppija esitab:
 • IT alase projektiplaani
 • etteantud organisatsiooni riskianalüüsi (juhendi alusel) ja turvameetmete kavandi

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

 • Õpetaja poolt koostatud materjalid
 • Projektijuhtimise käsiraamat õpetaja valikul
 • Infoturbe käsiraamat õpetaja valikul
 • Mooduliga seotud seadusandlikud aktid
 • EUCIP eksamiteks valmistumise e-õppe materjal