Erinevus lehekülje "Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
169. rida: 169. rida:
 
<h4>Materjalid:</h4>
 
<h4>Materjalid:</h4>
 
*[https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation Üldine EL andmekaitse regulatsioon]
 
*[https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation Üldine EL andmekaitse regulatsioon]
 +
*[https://www.slideshare.net/AjayJassi/security-plan-for-small-networksoffices Turbeplaani näide väikeettevõttele]
  
 
<h3><mark>Õpiväljund 7</mark></h3>(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.
 
<h3><mark>Õpiväljund 7</mark></h3>(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.

Viimane redaktsioon: 6. juuni 2019, kell 07:09

Sisukord

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel ja omab ülevaadet ITtaristu ülalhoiu korraldamise põhimõtetest ning mõistab oma õigusi ja kohustusi organisatsiooni liikmena.

Õpiväljund 1

Mõistab infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel, lähtub IT strateegiast ja/või protsesside kirjeldusest organisatsioonis.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 • väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis,
 • määratleb IT rolli organisatsioonis;
 • loetleb protsessid, mille realiseerimiseks on vaja IT tuge;
 • kaardistab töötajate IT alaseid vajadusi, vt Töötajate profiilid
 • selgitab iseseisvalt infotehnoloogia ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel
 • lahendab juhendi abil meeskonnatööna lihtsamaid IT-juhtimisega seonduvaid probleemülesandeid

Teemad/alateemad

 • ITIL 2011 5 osa ja ITIL-iga seotud töörollid
 • IT korralduse alused
 • Organisatsioon ja IT.
 • Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis
 • Organisatsiooni infosüsteem
 • Infosüsteemi roll organisatsiooni halduses.
 • Infosüsteemide loomine, kasutusvaldkonnad
 • Infotehnoloogiliste lahenduste hindamine
 1. Organisatsioonide, firmade ja töökohtade tüüpvead - Jaan ~18 tundi
  1. Kasutajate tüüpvigade näited
  2. IT tehniku töö
  3. Kasutajatoe etapid
   1. Helpdeski vajadus ettevõttele, kuidas seda rakendada firmas ja milleks see kasulik on
   2. Kaughalduse erinevad võimalused, miks seda vaja.(Proovivad ise kasutada ja testida erinevaid kaughalduse tarkvarasid)
   3. IT tehniku vajadus firmas, tema töö ülesanded, milleks ta vajalik on.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
kirjeldab etteantud ettevõtte infosüsteemi rolli organisatsiooni halduses

Iseseisvad tööd

 • Organisatsioon ja IT Organisatsioonid.
 • Organisatsioonide vajadused.
 • IT mõju organisatsioonide infotöötlusele.
 • IT roll organisatsioonis

Praktilised tööd

Töötajate IT alaste vajaduste kaardistamine, lahendab meeskonnatööna juhendi abil ühe lihtsa IT-juhtimisega seonduva probleemülesande

Õpiväljund 2

tunneb IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid, mõistab teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle;

Hindamiskriteeriumid

 • selgitab iseseisvalt IT-taristu ülalhoiu korraldamise põhimõtteid ettevõttes, sellega seotud peamiste standardite ja raamistike põhimõtteid ning erinevusi,
 • kasutab valdkonnaga seotud terminoloogiat arusaadavas õppe- ja inglise keeles
 • tunneb iseseisvalt ära IT-taristu ülalhoiu valdkonnas tekkinud peamised probleemsituatsioonid,
 • analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi selgitab iseseisvalt teenustaseme lepingu olemust ning selle mõju oma tööle

Teemad/alateemad

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
teenuslepingute analüüs
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend
esitatud nõuetekohaselt kõik iseseisvad tööd

Iseseisvad tööd

Oma tööülesannete kirjeldamine teenustasemelepingu põhjal Vähemalt kolme IT-taristu probleemsituatsiooni võimalike lahenduste ülevaade

Õpiväljund 3

mõistab hankeprotsessi põhimõtteid ja on suuteline osalema müügipakkumiste koostamisel (15);

Hindamiskriteeriumid

 • tunneb põhilisi IT hangete dokumente,
 • koostab neist lähtuvalt müügipakkumuse ja
 • osaleb meeskonnaliikmena IT-hanke projektis

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
üks iseseisev töö ja kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
Ettekanne/esitlus
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

Hanked ja allhanked

Praktilised tööd

 • Hankedokumentatsiooni analüüs;
 • müügipakkumise koostamine;
 • osalemine meeskonnaliikmena IT-hanke projektis.

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) nõustab lõppkasutajat IT-taristu ülalhoiu küsimustes;

Hindamiskriteeriumid

selgitab välja probleemi olemuse IT taristu ülalhoius ja pakub lahenduse lähtudes lõppkasutaja vajadusest

Teemad/alateemad

Kasutajatugi
 1. Probleemide tuvastamise viisid
  1. Kuidas tuvastada probleeme enne kui kasutaja neid märkab, kuidas neid lahendada nii, et ei segaks kasutaja tööd
  2. Kasutajate kuulamine ja nende mõistmine
   1. Kuulab täpselt kasutaja mure ja dokumenteerib selle mingil viisil. Dokumenteerimise erinevad viisid. Miks on vaja dokumenteerida
 2. Intsidentide haldus

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Osalemine lõppkasutaja nõustamise rollimängus
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanne on lahendatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

IT taristu probleemsituatsiooni selgitamine ja lahendamine, lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine

Praktilised tööd

Rollimäng: IT-taristu lõppkasutaja (kaasõpilase) nõustamine probleemsituatsiooni lahendamise eesmärgil

Õpiväljund 5

(läbiv kompetentsus) koostab lihtsama ülesehitusega projektiplaani, kasutades projektihaldamise infotehnoloogilisi vahendeid;

Hindamiskriteeriumid

koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, sh kirjeldab projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid

Teemad/alateemad

 • Hanked ja allhanked
 • Müügipakkumiste koostamine

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
erialane projektiplaan
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
koostatud nõuetekohane IT projektiplaan *Projektiplaan*Projektiplaani sisukord

Iseseisvad tööd

IT alases projektis osalemine

Praktilised tööd

erialase projektiplaani koostamine meeskonnatööna

Praktika

IT alases projektis osalemine

Õpiväljund 6

(läbiv kompetentsus) järgib oma töös infoturbe põhimõtteid ja kehtivat seadusandlust;

Hindamiskriteeriumid

selgitab iseseisvalt infoturbe põhimõtteid, arvestab nendega probleemülesannete lahendamisel

Teemad/alateemad

Infoturve organisatsioonis:
 1. Infoturbe põhialused.
 2. Infoturve organisatsioonis
 3. Õigusaktid jm regulatsioonid.
 4. Infoturbe kontseptsioon
 5. IT süsteemid: süsteemiarendus ja infoturve
 6. Riskihaldus.
 7. Infoturbehaldus: ISO, ISKE, auditeerimine/sertifitseerimine.
 8. Asutuse tegevus: töös olevate süsteemide kaitse ülesanded.
 9. Infrastruktuuri turve.
 10. Turvameetmete kavandi koostamine
 11. Hädaolukorrad ja nende käsitluse plaanimine
 12. Prognoositavad arengud infoturbes

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
probleemülesanded
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
probleemülesanne on lahendatud nõutud tasemel

Praktilised tööd

probleemülesanded etteantud teemal.

Materjalid:

Õpiväljund 7

(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast õppekeeles arusaadavalt.

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduli teemadega seotud õppekeelsetes arutlustes,
 • väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt ning kasutab erialaga
 • seonduvaid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis
 • kasutab IT-taristuga seotud korrektset terminoloogiat väljendades ennast õppekeeles arusaadavalt

Teemad/alateemad

 1. IT korralduse alused;
 2. Organisatsioon ja IT.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 • mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);
 • lõppkasutaja nõustamine;
 • klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 8

(lõimitud, läbiv kompetentsus) kasutab IT-taristuga seotud terminoloogiat ning väljendab ennast võõrkeeles (inglise keel) arusaadavalt;

Hindamiskriteeriumid

Väljendab end/suhtleb inglise keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel)
 1. Infotehnolooglise taristu teegid (ITIL), vt Väino blogi

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kolm praktilist tööd
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele (kriteeriumitele)

Praktilised tööd

 • mooduli teemalised arutelud (osaleb vähemalt 2);
 • lõppkasutaja nõustamine;
 • klient-tarnija rollimäng

Õpiväljund 9

(lõimitud) sotsiaalained;

Hindamiskriteeriumid

 • tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga,
 • treenib sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;
 • orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;
 • selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

 • ühiskonnaõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • ajalugu;
 • inimgeograafia

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
Hindamismeetod:
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 10

(võtmepädevus) Õpioskus;

Hindamiskriteeriumid

 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;
 • hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
 • oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

 • Õpioskuste arendamine;
 • Õpistiilid.

Hindamine

Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

 • enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs;
 • õpioskuste ja -strateegiate kasutamine erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 • õpioskuste ja -strateegiate kasutamise enesehinnang.

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Moodul hinnatakse mitteeristavalt. Moodul on arvestatud, kui õppija esitab:
 • IT alase projektiplaani
 • etteantud organisatsiooni riskianalüüsi (juhendi alusel) ja turvameetmete kavandi

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

 • Õpetaja poolt koostatud materjalid
 • Projektijuhtimise käsiraamat õpetaja valikul
 • Infoturbe käsiraamat õpetaja valikul
 • Mooduliga seotud seadusandlikud aktid
 • EUCIP eksamiteks valmistumise e-õppe materjal