Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Allikas: Teadmusbaas

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtudes elukestva õppe põhimõtetest

Õpiväljund 1 (Silver)

mõistab kompetentsi mudeli olemust;

Hindamiskriteeriumid

analüüsib enda kompetentside vastavust kompetentsi mudelile

Teemad/alateemad

1. Kompetentsid

1.1. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik

1.2. Eesti kvalifikatsiooniraamistik

1.3. Euroopa e-kopmetentside raamistik

2. kompetentside vastavuse hindamine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapi koostamine

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Lävend

veebipõhine õpimapp on koostatud kompetentsimudelile vastavalt ja õigused on korrektselt määratud

Iseseisvad tööd

Õpimapi koostamine

Õpiväljund 2 (Väino Liiman)

mõistab IT valdkonna ametite tööülesandeid;

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab IT valdkonna ametite tööülesandeid lähtudes ITIL põhimõtetest

Teemad/alateemad

1. ITIL-ist tulenevad ametid

1.1 ametijuhendid

1.2 ametite hierarhia

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

jagab tööülesanded õigete ametite vahel

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Lävend

õpilane ei eksi enamasti tööülesannete jaotamisel

Iseseisvad tööd

ametijuhendite analüüs

Õpiväljund 3 (Silver; Aivar; Väino; Marko; Jaan; Ain; Erko)

mõistab enda ja oma eriala ning spetsialiseerumise võiamlusi;

Hindamiskriteeriumid

õpilane valib spetsialiseerumise oma erialal

Teemad/alateemad

1. Isikuomadused

1.1. isikuomaduste vastavus ametijuhendile

1.2 väärtused

1.3 huvid

1.4 töötasu

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

analüüsib enda vastavust ametijuhendile ning leiab endale spetsialiseerumise

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Lävend

õpilane valib spetsialiseerumise oma erialal

Iseseisvad tööd

analüüsib enda vastavust ametijuhendile

Õpiväljund 4 (Triin Muulmann)

mõtestab end, kui elukestvat õppijat;

Hindamiskriteeriumid

ettekanne on koostatud ettekande nõudeid arvestades ja esitlus on korrektne

Teemad/alateemad

Teadmiste areng aja jooksul

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

ettekanne probleemi ajaloost, mida lahendab tänasel päeval IT. (N: post->E-post; raamatupidamine->raamatupidamis tarkvara; register->infosüsteem)

Hindamismeetod:

Ettekanne/esitlus

Lävend

ettekanne on ette kantud inglise keeles ja koostatud eesti keeles

Iseseisvad tööd

ettekande koostamine, teema uurimine

Õpiväljund 5 (Triin Muulmann)

mõistab sertifitseerimist ja kutsetunnistuse väärtust;

Hindamiskriteeriumid

eristab tunnistust, sertifikaati, kutsetunnistust ja nende väljastamise tingimusi

Teemad/alateemad

1. tunnistused

2. tõendid

3. kutsetunnistused

4. sertifikaadid

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

õpilane suudab jaotada haridust tõendavad dokumendid kategooriatesse

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Õpilane koostab oma CV

Õpiväljund 6 (Silver, Aivar, Väino)

mõistab ITIL raamistikku;

Hindamiskriteeriumid

sooritab ITIL proovieksami sertifikaadi saamiseks

Teemad/alateemad

ITIL raamistik

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

rollimängus enda osa täitmine

Hindamismeetod:

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

rollimängus enda osa täitmine

Õpiväljund 7 (Jaan; Viivi)

mõistab tööohutuse ja tervishoiu vajalikkust ja selle rakendamist;

Hindamiskriteeriumid

loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel

· tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende vähendamiseks

· tunneb ära tööõnnetuse jaloetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega

· kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas

· leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni

Teemad/alateemad

· Töökeskkond ja selle ohutuse tagamine

· Ohutegurid ning meetmed nende vähendamiseks

· Tööõnnetused

· Töötaja ja tööandja kohustused seoses tööõnnetuste ja töökohaga

· Tulekahju ja sobivad meetmed selle ennetamiseks

· Tööohutuse alase kaasaegse info hankimine ja sellega tutvumine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

· Õnnetusjuhtumi kavade koostamine

Ohumärgid ja nende kasutamine Tamrex ohumärkide allalaadimine

Valgustus ruumis

Tuleohutuse vahendid

Tööohutuse alase info ja seadusandluse leidmine

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Lävend

õpilane orienteerub tööohutuse seadusandluses ja suudab ennetada enam levinud ohtusid

Lingid

Õpiväljund 8 (Eesti keel)

mõistab asjaajamise põhimõtteid ja dokumendihaldus põhimõtteid;

Hindamiskriteeriumid

oskab vormistada dokumente ja nende paigutust dokumendihaldus süsteemis

Teemad/alateemad

1. Dokumentide liigid

2. Dokumentide ligipääsud

3. Dokumentide arhiveerimine

4. Dokumentide otsimine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Dokumendihaldussüsteemi dokumendiregistri sisestamine

Hindamismeetod:

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

oskab vormistada dokumente ja nende paigutust dokumendihaldus süsteemis

Iseseisvad tööd

Dokumendiregistri analüüs ja sisestamine dokumendihaldustarkvarasse

Õpiväljund 9 (Triin Muulmann)

(kompetents läbivalt) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel;

Hindamiskriteeriumid

· analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi Eneseanalüüsi ülesanne

· leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta

· leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta.

· koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, sh võõrkeelse, motivatsioonikirja, sooviavalduse),CV koostamise ylesanne;Motivatsiooni kirja koostamise ylesanne

· lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul

· koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani Karjääriplaani tööleht

Teemad/alateemad

Eneseanalüüs. Materjal SWOT analüüs; TNVO analüüs; CV keskus;CV online; Ekspress job; Karjääriplaan

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Eneseanalüüs

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Analüüs

Lävend

Eneseanalüüsi lisamine õpimappi

Õpiväljund 10 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;

Hindamiskriteeriumid

· kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust

· kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi „e-riik“

· selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda

Teemad/alateemad

1. Majandus Piiratud ressursid

2. Majandamine Majanduslikud otsused;E-riik videojuhend;E-riik "Menüü minu asjad kasutamiseks"

3. Nõudlus ja pakkumine, turutasakaal Nõudlus, pakkumine ja turutasakaal

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Ettekanne

Hindamismeetod:

Ettekanne/esitlus

Lävend

ettekanne on ette kantud inglise keeles ja koostatud eesti keeles

Iseseisvad tööd

selgitab ettevõtte majandustegevust Ettevõtlus kaasus "Falco"

Õpiväljund 11 (Triin Muulmann)

mõistab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;

Hindamiskriteeriumid

· koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve Minu pere eelarve

· loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni

· leiab iseseisvalt informatsiooni peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta

· kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas

· võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja ja ettevõtjana, lähtudes ettevõtluskeskkonnast

· kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid

· kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele

· kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani Lean Canvas

Teemad/alateemad

1. Ettevõtlus Eestis Raha selle funktsioonid ja omadused; Investeeringud; Investeerimine;Finantsaabits;Vastutustundlik ettevõtlus sisu ja olemus

2. Majandusarvestuse alused Minu pere eelarve

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel

Hindamismeetod:

Suuline esitus

Analüüs

Lävend

analüüs ja äriplaan sisaldab kõiki olulisi osasid ning esitlus vastab nõuetele

Praktilised tööd

· Leibkonna ühe kuu eelarve Leibkonna kuu eelarve tegemise näidis tabel

· Eelektroonilise näidistuludeklaratsiooni

· Elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani Lihtsustatud äriplaani "Lean Canvas" põhi

Õpiväljund 12 (Metsis)

läbiv kompetents) (kompetents läbivalt) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel;

Hindamiskriteeriumid

· seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega

  • loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel

· tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ningmeetmeid nende vähendamiseks

· tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega

· kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas

· leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt

· töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni

· leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta

· nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust

· arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist

· koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatusja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt

· kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega

Teemad/alateemad

1. Tööohutus

2. Majandus

3. Asjaajamine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

teadmiste rakendamine praktiliste tööde juures

Hindamismeetod:

Probleemsituatsiooni lahendamine

Lävend

teadmiste rakendamine praktiliste tööde juures

Õpiväljund 13 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;

Hindamiskriteeriumid

· kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii ema- kui võõrkeeles

· kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava

  • järgib üldtunnustatud käitumistavasid selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi

· kirjeldab juhendi alusel eeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel

Teemad/alateemad

1. Suhtlemine suhtlemise alused lihtsas keeles

1.1 suhtlemise kuldreegel

1.2 verbaalne mitteverbaalne suhtlemine

2. Kommunikatsioon

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

videotreening ettekandest

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Analüüs

Lävend

videotreening ettekandest

Iseseisvad tööd

ettekandeks ette valmistumine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid


Tagasi moodulite loetelu lehele