Erinevus lehekülje "Kirjalik eneseväljendus" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
2. rida: 2. rida:
  
 
'''Hindamiskriteeriumid:'''
 
'''Hindamiskriteeriumid:'''
* Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontaktisuhtlemispartneritega silmside,naeratuse, noogutuse kaudu;
+
* Valdab Eesti keelt tasemel B2;
* Täpsustab vestluspartneriseisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel;
+
* Vormistab kirjalikud tööd ja aruanded õpimapis vähemalt Eesti keele tasemel B2.
* Keskendub teistele osapooltele egapühendu paralleelselt muudele tegevustele;
 
* Avaldab selgelt oma arvamust,kasutades seisukohtadeavaldamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.
 
  
 
'''Teemad/alateemad:'''
 
'''Teemad/alateemad:'''
# Suhtlemise alused
+
# Kirjalike tööde ja aruannete vormistamine
# Klienditeeninduse alused
 
  
 
'''Õppemeetodid:'''
 
'''Õppemeetodid:'''
* Rühmatöö;
+
* Iseseisev töö
* suuline esitus;
 
* probleemsituatsioonide lahendamine;
 
* intervjuu.
 
  
'''Hindamine:''' Mitteeristav
+
'''Hindamine:''' Eristav
  
'''Hindamisülesanne:''' Hindab oma suhtlemisoskuste paranemist enesehindamise teel
+
'''Hindamisülesanne:''' kirjalike tööde vormistus
  
 
'''Hindamismeetodid:'''
 
'''Hindamismeetodid:'''
* Rühmatöö
+
* Iseseisva töö vormistuse vastavus nõuetele;
* Arutlus
+
* Referatiivse töö vastavus nõuetele;
* Õpimapp/portfoolio
+
* Analüüsiaruande vastavus nõuetele;
* Suuline esitus
+
* Töölehe vormistuse vastavus nõuetele.
* Enesehindamine
 
* Probleemsituatsiooni lahendamine
 
* Intervjuu
 
  
[[http://www.oppekava.ee/index.php/Hindamine,_enesehindamine,_tagasiside Hindamisest]]
+
'''Hinded:'''
 +
<table>
 +
<tr>
 +
<td>Hinne 3</td><td>Hinne 4</td><td>Hinne 5</td></tr>
 +
<tr>
 +
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2</td>
 +
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1</td>
 +
<td>kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2</td></tr>
 +
<tr>
 +
</table>
  
'''Lävend:''' järgib suhtlemisel ülaltoodud hindamiskriteeriumeid
 
  
'''Praktilised tööd:''' Järgib paaristöös, rühmakaaslaste ja õpetajatega suhtlemisel ülaltoodud 4 hindamiskriteeriumit
 
  
 +
 +
'''Iseseisvad tööd:''' kirjalike tööde ja aruannete koostamine
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]
 
[[http://wiki.kehtna.edu.ee/S%C3%BCsteemiadministraator_IT Tagasi õpiväljundite lehele]]

Redaktsioon: 26. veebruar 2016, kell 13:19

Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

Hindamiskriteeriumid:

  • Valdab Eesti keelt tasemel B2;
  • Vormistab kirjalikud tööd ja aruanded õpimapis vähemalt Eesti keele tasemel B2.

Teemad/alateemad:

  1. Kirjalike tööde ja aruannete vormistamine

Õppemeetodid:

  • Iseseisev töö

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kirjalike tööde vormistus

Hindamismeetodid:

  • Iseseisva töö vormistuse vastavus nõuetele;
  • Referatiivse töö vastavus nõuetele;
  • Analüüsiaruande vastavus nõuetele;
  • Töölehe vormistuse vastavus nõuetele.

Hinded:

Hinne 3Hinne 4Hinne 5
kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele B2 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C1 kirjalike tööde vormistus vastab Eesti keele tasemele C2Iseseisvad tööd: kirjalike tööde ja aruannete koostamine [Tagasi õpiväljundite lehele]