Linux/BSD-operatsioonisüsteemide haldus

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 12. aprill 2016, kell 05:43 kasutajalt 217.159.152.34 (arutelu)

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Linux- või BSD-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning haldamiseks vajalikud teadmised ja oskused, väljendab end korrektses keeles ja tunneb erialast terminoloogiat

Õpiväljund 1 (Erko)

paigaldab mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Linux/BSD -operatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 3

praktiline töö: 7

e-õpe: 16

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

paigaldab iseseisvalt Linux/BSD operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid. Loob ja kasutab kujutisfaile lähtudes kliendi vajadustest. Koostab abimaterjale kasutadespaigalduse vastusefaile.

Teemad/alateemad

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi arhitektuur ja ajalugu. Erinevad probleemid. Millised on erinevused iga versiooni korral

ja mille pärast need tehti.

Mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemide eripärad,

riistavaralised vajadused.

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi paigaldamine.

Erinevad paigaldusmeetodid. Upgrade. Litsentsi tüübid. GNU.

Tõmmiste ehk kujutisfailide kasutamine

Failisüsteem.

Lisateenuste ülevaade.

Õppemeetodid

Tutvumine virtuaalmasina tarkvaraga.

Praktilised tööd.

Rollimäng (nõuete koostamine lähtuvalt etteantud kliendi vajadustest).

Operatsioonisüsteemi kohta dokumentatsiooni koostamine.

Hindamisülesanne

Projektitöö: Operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutisfaili loomine lähtudes kliendi soovidest, projekti realiseerimine virtuaalkekkonnas, kasutajate ja teenuste haldamine vastavalt turvareeglitele, oma töö dokumenteerimine

Lävend

Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib

Praktilised tööd

virtualiseerimise tarkvara valik ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks ettevalmistus; operatsioonisüsteemi paigaldus, seadistamine

Õpiväljund 2 (Erko)

seadistab Linux/BSD –operatsioonisüsteemide teenuseid;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 2

praktiline töö: 10

e-õpe: 14

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

paigaldab Linux/BSD –operatsioonisüsteemide haldusteenuseid kasutades abimaterjale seadistab masspaigalduskeskkondi.

Teemad/alateemad

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi arhitektuur ja ajalugu.

Erinevad probleemid. Millised on erinevused iga versiooni korral ja mille pärast need tehti.

Mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemide eripärad, riistavaralised vajadused.

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi paigaldamine.

Erinevad paigaldusmeetodid. Upgrade. Litsentsi tüübid. GNU.

Tõmmiste ja kujutisfailide kasutamine.

Failisüsteem.

Lisateenuste ülevaade.

Õppemeetodid

Tutvumine virtuaalmasina tarkvaraga.

Rollimäng (nõuete koostamine lähtuvalt etteantud kliendi vajadustest)

Operatsioonisüsteemi kohta dokumentatsiooni koostamine

Hindamisülesanne

praktilise töö tegemine vastavalt lähteülesandele

Lävend

Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, haldab kasutajaid ja teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Praktilised tööd

virtualiseerimise tarkvara valik ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks ettevalmistus; operatsioonisüsteemi paigaldus, seadistamine

Õpiväljund 3 (Erko)

haldab kasutajaid ja Linux/BSD täiendavaid teenuseid, kasutades operatsioonisüsteemidele omaseid kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 2

praktiline töö: 8

e-õpe: 16

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Loob kasutajakontod ja määrab juurdepääsuõigused paigaldab Linux/BSD –operatsioonisüsteemide haldusteenuseid kasutades abimaterjale koostab ja rakendab erinevaid turvareegleid

Teemad/alateemad

Linux ja BSD operatsioonisüsteemi arhitektuur ja ajalugu. Erinevad probleemid. Millised on erinevused iga versiooni korral ja mille pärast need tehti. Mobiilsete seadmete operatsioonisüsteemide eripärad, riistavaralised vajadused. Linux ja BSD operatsioonisüsteemi paigaldamine. Erinevad paigaldusmeetodid. Upgrade. Litsentsi tüübid. GNU. Tõmmiste ehk kujutisfailide kasutamine. Failisüsteem. Lisateenuste ülevaade.

Õppemeetodid

Praktilised tööd

Hindamisülesanne

praktilise töö tegemine vastavalt lähteülesandele

Lävend

Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, haldab kasutajaid ja teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Praktilised tööd

Praktilised tööd erinevate teenuste haldamise kohta

Õpiväljund 4 (Erko)

planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristu keerukusele vastavad taristuja tarkvaralahendused;

Jaotus tundides:

teoreetiline töö: 4

praktiline töö: 8

e-õpe: 14

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Linux/BSD lahenduse.

Paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete

näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades

Teemad/alateemad

Ülevaade enamkasutatavatest tarkvarapakettidest. Tüüplahendused. Pilveteenused.

Alternatiivsete operatsioonisüsteemide haldamine Linuxi ja BSD vahendeid

Õppemeetodid

Tutvub valmislahendustega. Meeskonnatööna nõuete analüüsi koostamine. Tarkvara ja taristu lahenduste planeerimisprotsessi skeem.

Hindamisülesanne

Projektitöö

Lävend

Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, haldab kasutajaid ja teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Praktilised tööd

tarkvara valik ja selle põhjendamine

Õpiväljund 5 (Erko)

(lõimitud) kasutab korrektset õppekeelset Linux/BSD –operatsioonisüsteemidega seotud terminoloogiat;

Jaotus tundides:

praktiline töö: 26

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset Linux/BSD operatsioonisüsteemidega seotud õppekeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Linux/BSD operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist

Teemad/alateemad

Erialane eesti keel. Terminoloogia ja igapäevakeele sümbioos. Suhtlemine erialasituatsioonides. Teenindussituatsiooni analüüs.

Õppemeetodid

Rollimäng või sotsiodraama klienditoe osutamise kohta. Teenindussituatsiooni analüüs. Funktsionaalne lugemine (Võõrkeelse dokumentatsiooni lugemine, mõistmine, eestikeelse kokkuvõtte tegemine). Erialase teksti koostamine.

Hindamisülesanne

Dokumenteerib oma töö

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Projekt (operatsioonisüsteemi paigaldamine, kujutusfaili loomine kliendivajadustest lähtuvalt, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, haldab kasutajaid ja teenuseid jälgides turvareegleid, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Praktilised tööd

Projekti õppekeelne dokumenteerimine

Õpiväljund 6

(lõimitud) kasutab korrektset ingliskeelset Linux/BSD –operatsioonisüsteemidega seotud terminoloogiat;

Jaotus tundides:

e-õpe: 13

kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset Linux/BSD operatsioonisüsteemidega seotud ingliskeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Linux/BSD operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist

Teemad/alateemad

Erialane eesti keel. Terminoloogia ja igapäevakeele sümbioos. Suhtlemine erialasituatsioonides. Teenindus situatsiooni analüüs.

Õppemeetodid

Rollimäng või sotsiodraama klienditoe osutamise kohta. Teenindussituatsiooni analüüs. Funktsionaalne lugemine (Võõrkeelse dokumentatsiooni lugemine, mõistmine, eestikeelse kokkuvõtte tegemine). Erialase teksti koostamine.

Hindamisülesanne

Dokumenteerib oma töö erialases inglise keeles

Hindamismeetod

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Suuline esitus

Enesehindamine

Ettekanne/esitlus

Lävend

õpilane suudab end väljendada vajalikul määral

Praktilised tööd

Projekti õppekeelne dokumenteerimine Õpijuhiste koostamine

Õpiväljund 7

(võtmepädevus) sotsiaalne ja kodanikupädevus;

Jaotus tundides:

e-õpe: 26

kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;

orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid;

selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

ühiskonnaõpetus;

inimeseõpetus;

ajalugu;

inimgeograafia.

Hindamisülesanne

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne “3”

Vajaduste analüüs: Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine terminoloogiat kasutades, dokumenteerimine

Operatsioonisüsteemi paigaldamine: Ettevalmistatud kujutisfaili alusel operatsioonisüsteemi paigaldamine, operatsioonisüsteem toimib ja vastab kliendi nõuetele

Kasutajate õiguste määramine: Lisab ja kustutab kasutajakontosid ja määrab neile juurdepääsuõigusi

Dokumenteerimine: Dokumenteerib projekti põhitegevused kasutades korrektset terminoloogiat

Esitlemine: Esitleb tehtud tegevused

Hinne “4”

Vajaduste analüüs: Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine terminoloogiat kasutades, dokumenteerimine.

Operatsioonisüsteemi paigaldamine: Kohapeal valmistab kliendi nõusmistest lähtuvalt kujutisfaili ette.

Kasutajate õiguste määramine: Kasutajagruppide loomine, kasutajate profiilide migreerimine.

Dokumenteerimine: Nõuetekohaselt dokumenteeritud projekti tegevused kasutades korrektset terminoloogiat

Esitlemine: Esitlemisel suudab selgitada valikuid ja tegevusi

Hinne “5”

Vajaduste analüüs: Märkab ka kaudseid vajadusi ja sõnastab need

Operatsioonisüsteemi paigaldamine: Arvestab ressursivajadust kujutisfaili loomisel

Kasutajate õiguste määramine: Loob tsentraliseeritud autentimise

Dokumenteerimine: Dokumenteeritud projekti tegevused kasutades korrektset terminoloogiat nii, et selle alusel oleks võimalik süsteem taastada, viitamine nii eesti kui inglisekeelsetele allikatele

Esitlemine: Oskab lisaks vastata küsimustele ja põhjendada oma valikuid

Õppematerjalid