Erinevus lehekülje "Operatsioonisüsteemid" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
<h3>Mooduli nimetus</h3>
+
<h3>Mooduli nimetus</h3>Operatsioonis&uuml;steemid, Operating systems
Operatsioonis&uuml;steemid, Operating systems
 
 
<h5>Mooduli maht:</h5>7,5 EKAP
 
<h5>Mooduli maht:</h5>7,5 EKAP
 
Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained: 26 tundi, E-&otilde;pe: 56 tundi, Praktiline t&ouml;&ouml;: 113 tundi.
 
Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained: 26 tundi, E-&otilde;pe: 56 tundi, Praktiline t&ouml;&ouml;: 113 tundi.
 
<h5>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</h5>Puuduvad
 
<h5>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</h5>Puuduvad
 
<h5>Mooduli eesm&auml;rk</h5>&otilde;petusega taotletakse, et &otilde;pilane omandab operatsioonis&uuml;steemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning t&ouml;&ouml;jaamade, serverite, mobiilseadmete ja v&auml;hemkasutatavate operatsioonis&uuml;steemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.
 
<h5>Mooduli eesm&auml;rk</h5>&otilde;petusega taotletakse, et &otilde;pilane omandab operatsioonis&uuml;steemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning t&ouml;&ouml;jaamade, serverite, mobiilseadmete ja v&auml;hemkasutatavate operatsioonis&uuml;steemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h4>
+
 
 +
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h3>
 
(l&auml;biv kompetentsus) selgitab operatsioonis&uuml;steemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, funktsioone, p&otilde;him&otilde;isteid ja olemust; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 6 praktiline t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 5 kokku: 19
 
(l&auml;biv kompetentsus) selgitab operatsioonis&uuml;steemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, funktsioone, p&otilde;him&otilde;isteid ja olemust; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 6 praktiline t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 5 kokku: 19
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>nimetab ja kirjeldab operatsioonis&uuml;steemi p&otilde;hiteenuseid ja selgitab nende &uuml;lesandeid kirjeldab failis&uuml;steeme ja juurdep&auml;&auml;su &otilde;igusi demonstreerib ja selgitab k&auml;surea kasutamist
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>nimetab ja kirjeldab operatsioonis&uuml;steemi p&otilde;hiteenuseid ja selgitab nende &uuml;lesandeid kirjeldab failis&uuml;steeme ja juurdep&auml;&auml;su &otilde;igusi demonstreerib ja selgitab k&auml;surea kasutamist
37. rida: 37. rida:
 
# Operatsioonis&uuml;steemi varundamine  
 
# Operatsioonis&uuml;steemi varundamine  
 
# Operatsioonis&uuml;steemi taastamine
 
# Operatsioonis&uuml;steemi taastamine
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h4>
+
 
(l&auml;biv kompetents) selgitab operatsioonis&uuml;steemide liikide ja p&otilde;lvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 6 praktiline t&ouml;&ouml;: 4 e-&otilde;pe: 4 kokku: 14
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h3>
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
+
(l&auml;biv kompetentsus) selgitab operatsioonis&uuml;steemide liikide ja p&otilde;lvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 6 praktiline t&ouml;&ouml;: 4 e-&otilde;pe: 4 kokku: 14
tunneb operatsioonis&uuml;steemide p&otilde;hiv&otilde;imekusi ja liigitust selgitab erinevate operatsioonis&uuml;steemide peamisi erinevusi tuvastab vajadusel veebi- v&otilde;i kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonis&uuml;steemi ja selle versiooni
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>tunneb operatsioonis&uuml;steemide p&otilde;hiv&otilde;imekusi ja liigitust selgitab erinevate operatsioonis&uuml;steemide peamisi erinevusi tuvastab vajadusel veebi- v&otilde;i kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonis&uuml;steemi ja selle versiooni
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
Operatsioonis&uuml;steemide teooria alused Failis&uuml;steem. Operatsioonis&uuml;steemide struktuur. P&otilde;hiteenused. K&auml;surida. M&auml;luhaldus. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonis&uuml;steemist. T&uuml;&uuml;plahendused. Operatsioonis&uuml;steemi varundamine ja taastamine. Litsentsid, nende t&uuml;&uuml;bid. Erinevad rollid ja administreerimise &otilde;igused
+
# Operatsioonis&uuml;steemide teooria alused  
 +
# Failis&uuml;steem.  
 +
# Operatsioonis&uuml;steemide struktuur.  
 +
# P&otilde;hiteenused.  
 +
# K&auml;surida.  
 +
# M&auml;luhaldus.  
 +
# Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonis&uuml;steemist.  
 +
# T&uuml;&uuml;plahendused.  
 +
# Operatsioonis&uuml;steemi varundamine ja taastamine.  
 +
# Litsentsid, nende t&uuml;&uuml;bid.  
 +
# Erinevad rollid ja administreerimise &otilde;igused
 
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
 
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
 
Ideekaart erinevate operatsioonis&uuml;stee mide kohta, r&uuml;hmat&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
 
Ideekaart erinevate operatsioonis&uuml;stee mide kohta, r&uuml;hmat&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
<h5>Hindamine</h5>
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
Mitteeristav
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Kaks iseseisvat t&ouml;&ouml;d ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
Kaks iseseisvat t&ouml;&ouml;d ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;
+
<h5>L&auml;vend</h5>hindamis&uuml;lesanded on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele
<h5>Hindamismeetod:</h5>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>Operatsioonis&uuml;steemide liigitus ja l&uuml;hiiseloomustus Kahe operatsioonis&uuml;steemi v&otilde;rdlemine
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Elektroonikaseadmel t&ouml;&ouml;tava operatsioonis&uuml;steemi tuvastamine
<h5>L&auml;vend</h5>
+
 
hindamis&uuml;lesanded on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h3>
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
+
(l&auml;biv kompetentsus) paigaldab t&ouml;&ouml;jaamadele ja serveritele v&auml;hemkasutatavaid operatsioonis&uuml;steeme; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 32 e-&otilde;pe: 4 kokku: 38
Operatsioonis&uuml;steemide liigitus ja l&uuml;hiiseloomustus Kahe operatsioonis&uuml;steemi v&otilde;rdlemine
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>paigaldab t&ouml;&ouml;jaamadele v&otilde;i serveritele m&otilde;eldud v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi parimate praktikate kohaselt teostab v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi haldustegevusi
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
 
Elektroonikaseadmel t&ouml;&ouml;tava operatsioonis&uuml;steemi tuvastamine
 
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h4>
 
(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) paigaldab t&ouml;&ouml;jaamadele ja serveritele v&auml;hemkasutatavaid operatsioonis&uuml;steeme; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 32 e-&otilde;pe: 4 kokku: 38
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
 
paigaldab t&ouml;&ouml;jaamadele v&otilde;i serveritele m&otilde;eldud v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi parimate praktikate kohaselt teostab v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi haldustegevusi
 
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
V&auml;hemkasutatavad operatsioonis&uuml;steemid. &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdep&auml;&auml;su&otilde;igused. Kataloogiteenused.
+
# V&auml;hemkasutatavad operatsioonis&uuml;steemid.  
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
+
# &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest.  
Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
+
# MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdep&auml;&auml;su&otilde;igused. Kataloogiteenused.
<h5>Hindamine</h5>
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
Mitteeristav
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
<h5>Hindamismeetod:</h5>
+
<h5>L&auml;vend</h5>V&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>Paigaldatava operatsioonis&uuml;steemi haldustegevuste &uuml;levaate koostamine
<h5>L&auml;vend</h5>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>v&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
v&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
+
 
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h3>
Paigaldatava operatsioonis&uuml;steemi haldustegevuste &uuml;levaate koostamine
+
(l&auml;biv kompetentsus) haldab kasutajaid ja v&auml;hemkasutatavate operatsioonis&uuml;steemide t&ouml;&ouml;jaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid;  
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
+
Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 20 e-&otilde;pe: 9 kokku: 33
v&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>loob, muudab ja kustutab v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h4>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>V&auml;hemkasutatavad operatsioonis&uuml;steemid. &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdep&auml;&auml;su&otilde;igused. Kataloogiteenused.
(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) haldab kasutajaid ja v&auml;hemkasutatavate operatsioonis&uuml;steemide t&ouml;&ouml;jaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 20 e-&otilde;pe: 9 kokku: 33
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
loob, muudab ja kustutab v&auml;hemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonis&uuml;steemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
 +
<h5>L&auml;vend</h5>V&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
 +
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>Kohalike kasutajakontode loomine ja testimine Kataloogiteenuse paigaldamine ja kasutakontode loomine ning testimine &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest.
 +
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>V&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi kataloogiteenuse paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
 +
 
 +
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h3>kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel;
 +
Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 25
 +
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse v&otilde;imalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete s&uuml;nkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab operatsioonis&uuml;steemiga mobiilseadet
 +
<h5>Teemad/alateemad</h5>Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonis&uuml;steemid, operatsioonis&uuml;steemide l&uuml;hitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonis&uuml;steemi sea-distamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva v&otilde;rgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja &uuml;hildamine l&auml;htuvalt operatsioonis&uuml;steemist. Pahavara.
 +
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d; Demonstratsioon; iseseisev t&ouml;&ouml; (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline t&ouml;&ouml; (pahavara eemaldamine).
 +
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
 +
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
 +
<h5>L&auml;vend</h5>Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonis&uuml;steemi haldamise kohta
 +
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>Mobiilseadme operatsioonis&uuml;steemi uuendamine Pilveteenuste kasutamine mobiilseadmete s&auml;tete ja andmete s&uuml;nkroniseerimiseks Pahavara eemaldamise tarkvarade sobivuse hindamine mobilseadmetele
 +
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Keskhaldusvahendite kasutamine andmete ja kontaktide muutmiseks, kalendrite ning seadete s&uuml;nkroniseerimiseks Pahavara otsimine ja eemaldamine
 +
 
 +
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h3>
 +
(l&auml;biv kompetentsus) haldab mobiilseadmete operatsioonis&uuml;steeme ja nende kasutajakontosid;
 +
Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 25
 +
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse v&otilde;imalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete s&uuml;nkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab v&auml;hemalt kolme erineva operatsioonis&uuml;steemiga mobiilseadet
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
V&auml;hemkasutatavad operatsioonis&uuml;steemid. &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdep&auml;&auml;su&otilde;igused. Kataloogiteenused.
+
# Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonis&uuml;steemid, operatsioonis&uuml;steemide l&uuml;hitutvustus.
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
+
# Mobiiliseadmes oleva operatsioonis&uuml;steemi seadistamine ja haldamine.  
Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
+
# Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
<h5>Hindamine</h5>
+
# Mobiiliseadmetes oleva v&otilde;rgu haldamine.
Mitteeristav
+
# Erinevate seadmete haldus ja &uuml;hildamine l&auml;htuvalt operatsioonis&uuml;steemist.  
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
+
# Pahavara haldus
Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>R&uuml;hmat&ouml;&ouml;na oma telefonide seadistamine; Demonstratsioon; Iseseisev t&ouml;&ouml; (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline t&ouml;&ouml; (pahavara eemaldamine).
<h5>L&auml;vend</h5>
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
v&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
Kohalike kasutajakontode loomine ja testimine Kataloogiteenuse paigaldamine ja kasutakontode loomine ning testimine &Uuml;levaade erinevatest v&auml;hemkasutatavatest operatsioonis&uuml;steemidest.
+
<h5>L&auml;vend</h5>Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonis&uuml;steemi haldamise kohta
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Pahavara eemaldamine
v&auml;hemkasutatava operatsioonis&uuml;steemi kataloogiteenuse paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
+
 
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h4>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 7</h3>
kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 25
+
(l&otilde;imitud ja l&auml;biv kompetentsus, v&otilde;tmep&auml;devus) kasutab korrektset ingliskeelset operatsioonis&uuml;steemide terminoloogiat;
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
+
Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse v&otilde;imalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete s&uuml;nkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab operatsioonis&uuml;steemiga mobiilseadet
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada operatsioonis&uuml;steemide tehnoloogiaid V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)
<h5>Teemad/alateemad</h5>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>V&otilde;&otilde;rkeel (inglise keel); Terminoloogia.
Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonis&uuml;steemid, operatsioonis&uuml;steemide l&uuml;hitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonis&uuml;steemi sea-distamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva v&otilde;rgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja &uuml;hildamine l&auml;htuvalt operatsioonis&uuml;steemist. Pahavara.
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
Praktilised t&ouml;&ouml;d; Demonstratsioon; iseseisev t&ouml;&ouml; (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline t&ouml;&ouml; (pahavara eemaldamine).
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>Esitab n&otilde;utud tasemel koostatud s&otilde;nastiku ja esitab esitluse r&uuml;hmakaaslastele.
<h5>Hindamine</h5>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio Ettekanne/esitlus
Mitteeristav
+
<h5>L&auml;vend</h5>v&otilde;&otilde;rkeele osaoskused vastavad B1 tasemele
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Operatsioonis&uuml;steemide terminoloogias&otilde;nastiku koostamine
Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
+
 
<h5>L&auml;vend</h5>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 8</h3>
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonis&uuml;steemi haldamise kohta
+
(l&otilde;imitud ja l&auml;biv kompetentsus, v&otilde;tmep&auml;devus) kasutab korrektset &otilde;ppe-keelset operatsioonis&uuml;steemide terminoloogiat;  
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
+
Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 4 e-&otilde;pe: 9 kokku: 13
Mobiilseadme operatsioonis&uuml;steemi uuendamine Pilveteenuste kasutamine mobiilseadmete s&auml;tete ja andmete s&uuml;nkroniseerimiseks Pahavara eemaldamise tarkvarade sobivuse hindamine mobilseadmetele
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>kasutab korrektset eestikeelset terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada operatsioonis&uuml;steemide tehnoloogiaid; K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid.
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>Keel ja kirjandus
Keskhaldusvahendite kasutamine andmete ja kontaktide muutmiseks, kalendrite ning seadete s&uuml;nkroniseerimiseks Pahavara otsimine ja eemaldamine
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h4>
+
<h5>Hindamine</h5>Mitteeristav
(kompetents l&auml;bivalt) haldab mobiilseadmete operatsioonis&uuml;steeme ja nende kasutajakontosid; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 16 e-&otilde;pe: 5 kokku: 25
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>k&otilde;neleb eesti keeles operatsioonis&uuml;steemidest arusaadavalt ja vormistab operatsioonis&uuml;steemide kirjalikud t&ouml;&ouml;d arusaavas eesti keeles
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
+
<h5>L&auml;vend</h5>hindamis&uuml;lesanne on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse v&otilde;imalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete s&uuml;nkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab v&auml;hemalt kolme erineva operatsioonis&uuml;steemiga mobiilseadet
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>kasutab korrektset eesti keelset terminoloogiat, k&otilde;neleb arusaadavalt ja vormistab kirjalikud t&ouml;&ouml;d arusaavas keeles
<h5>Teemad/alateemad</h5>
+
 
Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonis&uuml;steemid, operatsioonis&uuml;steemide l&uuml;hitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonis&uuml;steemi seadistamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva v&otilde;rgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja &uuml;hildamine l&auml;htuvalt operatsioonis&uuml;steemist. Pahavara
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 9</h3>(v&otilde;tmep&auml;devus) &otilde;ppimisoskus;  
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
+
Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 2 kokku: 2
R&uuml;hmat&ouml;&ouml;na oma telefonide seadistamine; Demonstratsioon; Iseseisev t&ouml;&ouml; (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline t&ouml;&ouml; (pahavara eemaldamine).
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>&otilde;pib ja t&auml;iendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja anal&uuml;&uuml;sib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib n&otilde;u, teavet ja tuge; oskab kasutada &otilde;pitut, sealhulgas &otilde;pioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; v&auml;&auml;rtustab p&otilde;hjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
<h5>Hindamine</h5>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>&Otilde;pioskuste arendamine
Mitteeristav
+
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
+
<h5>Hindamine</h5>Eristav
Esitab n&otilde;utud tasemel sooritatud iseseisvad t&ouml;&ouml;d, sooritab k&otilde;ik praktilised t&ouml;&ouml;d
+
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>operatsioonis&uuml;steemidega seotud t&ouml;&ouml;des ja tegevustes demonstreerib ja anal&uuml;&uuml;sib enda &otilde;pip&auml;devusi
<h5>Hindamismeetod:</h5>
+
<h5>Hindamismeetod:</h5>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>j&auml;rgib oma operatsioonis&uuml;steemidega seotud t&ouml;&ouml;des ja tegevustes &otilde;pip&auml;devuste arendamise p&otilde;him&otilde;tteid ja toodud hindamiskriteeriumeid
<h5>L&auml;vend</h5>
+
 
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonis&uuml;steemi haldamise kohta
 
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
 
pahavara eemaldamine
 
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 7</h4>
 
(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devus) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset ingliskeelset operatsioonis&uuml;steemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
 
kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada operatsioonis&uuml;steemide tehnoloogiaid V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
V&otilde;&otilde;rkeel (inglise keel); Terminoloogia.
 
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
 
iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
 
<h5>Hindamine</h5>
 
Mitteeristav
 
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
 
Esitab n&otilde;utud tasemel koostatud s&otilde;nastiku ja esitab esitluse r&uuml;hmakaaslastele.
 
<h5>Hindamismeetod:</h5>
 
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio Ettekanne/esitlus
 
<h5>L&auml;vend</h5>
 
v&otilde;&otilde;rkeele osaoskused vastavad B1 tasemele
 
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
 
Operatsioonis&uuml;steemide terminoloogias&otilde;nastiku koostamine
 
<h5>&Otilde;piv&auml;ljund 8</h5>
 
(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devus) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset &otilde;ppe-keelset operatsioonis&uuml;steemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 4 e-&otilde;pe: 9 kokku: 13
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
 
kasutab korrektset eestikeelset terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada operatsioonis&uuml;steemide tehnoloogiaid; K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid.
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
Keel ja kirjandus
 
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
 
iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
 
<h5>Hindamine</h5>
 
Mitteeristav
 
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
 
k&otilde;neleb eesti keeles operatsioonis&uuml;steemidest arusaadavalt ja vormistab operatsioonis&uuml;steemide kirjalikud t&ouml;&ouml;d arusaavas eesti keeles
 
<h5>L&auml;vend</h5>
 
hindamis&uuml;lesanne on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele
 
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>
 
kasutab korrektset eesti keelset terminoloogiat, k&otilde;neleb arusaadavalt ja vormistab kirjalikud t&ouml;&ouml;d arusaavas keeles
 
<h4>&Otilde;piv&auml;ljund 9</h4>
 
(v&otilde;tmep&auml;devus) &otilde;ppimisoskus; Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 2 kokku: 2
 
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
 
&otilde;pib ja t&auml;iendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja anal&uuml;&uuml;sib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib n&otilde;u, teavet ja tuge; oskab kasutada &otilde;pitut, sealhulgas &otilde;pioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; v&auml;&auml;rtustab p&otilde;hjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
 
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 
&Otilde;pioskuste arendamine
 
<h5>&Otilde;ppemeetodid</h5>
 
iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;
 
<h5>Hindamine</h5>
 
Eristav
 
<h5>Hindamis&uuml;lesanne:</h5>
 
operatsioonis&uuml;steemidega seotud t&ouml;&ouml;des ja tegevustes demonstreerib ja anal&uuml;&uuml;sib enda &otilde;pip&auml;devusi
 
<h5>Hindamismeetod:</h5>
 
Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio
 
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>
 
j&auml;rgib oma operatsioonis&uuml;steemidega seotud t&ouml;&ouml;des ja tegevustes &otilde;pip&auml;devuste arendamise p&otilde;him&otilde;tteid ja toodud hindamiskriteeriumeid
 
 
<h4>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h4>
 
<h4>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h4>
 
Kirjaliku t&ouml;&ouml; esitlus ja teenuste demonstratsioon. Hinne &ldquo;3&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Nimetab teenuseid ja nende kasutusv&otilde;imalusi K&auml;surea kasutamise tundmine: Enamlevinud k&auml;skude kasutus lihtsamate failitoimingute tegemiseks Mobiilseadmete seadistamine: Mobilliseadmete seadistamine etteantud n&otilde;uete j&auml;rgi
 
Kirjaliku t&ouml;&ouml; esitlus ja teenuste demonstratsioon. Hinne &ldquo;3&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Nimetab teenuseid ja nende kasutusv&otilde;imalusi K&auml;surea kasutamise tundmine: Enamlevinud k&auml;skude kasutus lihtsamate failitoimingute tegemiseks Mobiilseadmete seadistamine: Mobilliseadmete seadistamine etteantud n&otilde;uete j&auml;rgi
 
Hinne &ldquo;4&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Selgitab teenuseid ja vastab k&uuml;simustele K&auml;surea kasutamise tundmine: Andmevoo suunamine Mobiilseadmete seadistamine: Pahavara probleemide kirjeldamine
 
Hinne &ldquo;4&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Selgitab teenuseid ja vastab k&uuml;simustele K&auml;surea kasutamise tundmine: Andmevoo suunamine Mobiilseadmete seadistamine: Pahavara probleemide kirjeldamine
 
Hinne &ldquo;5&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Demonstreeib teenuste toimimist , dokumentatsiooni kasutamise oskus K&auml;surea kasutamise tundmine: Exit staatuse kasutamine Mobiilseadmete seadistamine: Mobiilseadmete andmete varundamine ja tehaseseadete taastamine
 
Hinne &ldquo;5&rdquo; P&otilde;hiteenuste tundmine: Demonstreeib teenuste toimimist , dokumentatsiooni kasutamise oskus K&auml;surea kasutamise tundmine: Exit staatuse kasutamine Mobiilseadmete seadistamine: Mobiilseadmete andmete varundamine ja tehaseseadete taastamine
<h4>Mooduli hindamine</h4>
+
<h4>Mooduli hindamine</h4>eristav hindamine
eristav hindamine
 
 
<h4>&Otilde;ppematerjalid</h4>
 
<h4>&Otilde;ppematerjalid</h4>
&Otilde;petaja poolt koostatud materjalid
+
&Otilde;petaja poolt koostatud materjalid ja siin lingitud materjalid

Redaktsioon: 3. detsember 2016, kell 14:48

Sisukord

Mooduli nimetus

Operatsioonisüsteemid, Operating systems
Mooduli maht:
7,5 EKAP

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained: 26 tundi, E-õpe: 56 tundi, Praktiline töö: 113 tundi.

Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmärk
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab operatsioonisüsteemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning tööjaamade, serverite, mobiilseadmete ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Õpiväljund 1

(läbiv kompetentsus) selgitab operatsioonisüsteemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, funktsioone, põhimõisteid ja olemust; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 8 e-õpe: 5 kokku: 19

Hindamiskriteeriumid
nimetab ja kirjeldab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid kirjeldab failisüsteeme ja juurdepääsu õigusi demonstreerib ja selgitab käsurea kasutamist
Teemad/alateemad
 1. Operatsioonisüsteemide teooria alused
 2. Operatsioonisüsteemide struktuur.
 3. Põhiteenused.
 4. Käsurida.
 5. Failihaldus
 6. Mäluhaldus
 7. Sisend-väljund seadmete haldus
 8. Protsessihaldus
 9. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.
 10. Tüüplahendused.
 11. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine.
 12. Litsentsid, nende tüübid.
 13. Erinevad rollid ja administreerimise õigused
Õppemeetodid
demonstratsioon, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Praktilised tööd
Hindamismeetod:
Praktiline töö
Lävend
aruanne operatsioonisüsteemide põhiteenuste, käsurea kasutamise kohta, operatsioonisüsteemide erinevused.
Iseseisvad tööd
 1. Kahe failisüsteemi omaduste võrdlemine ja failisüsteemide lühikirjeldused # Haldusvahendite kasutamine käsurealt
 2. Mäluhaldusvahendite kasutamine
 3. Litsentside ülevaate koostamine
 4. Operatsioonisüsteemi põhiteenuste ülevaade
Praktilised tööd
 1. Käsureavahendite kasutamine
 2. Operatsioonisüsteemi probleemihaldus
 3. Operatsioonisüsteemi varundamine
 4. Operatsioonisüsteemi taastamine

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) selgitab operatsioonisüsteemide liikide ja põlvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 4 e-õpe: 4 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid
tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liigitust selgitab erinevate operatsioonisüsteemide peamisi erinevusi tuvastab vajadusel veebi- või kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni
Teemad/alateemad
 1. Operatsioonisüsteemide teooria alused
 2. Failisüsteem.
 3. Operatsioonisüsteemide struktuur.
 4. Põhiteenused.
 5. Käsurida.
 6. Mäluhaldus.
 7. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.
 8. Tüüplahendused.
 9. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine.
 10. Litsentsid, nende tüübid.
 11. Erinevad rollid ja administreerimise õigused
Õppemeetodid

Ideekaart erinevate operatsioonisüstee mide kohta, rühmatöö, iseseisev töö

Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
Iseseisvad tööd
Operatsioonisüsteemide liigitus ja lühiiseloomustus Kahe operatsioonisüsteemi võrdlemine
Praktilised tööd
Elektroonikaseadmel töötava operatsioonisüsteemi tuvastamine

Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) paigaldab tööjaamadele ja serveritele vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 32 e-õpe: 4 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid
paigaldab tööjaamadele või serveritele mõeldud vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi parimate praktikate kohaselt teostab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi haldustegevusi
Teemad/alateemad
 1. Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid.
 2. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 3. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.
Õppemeetodid
Praktiline töö, iseseisev töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
Iseseisvad tööd
Paigaldatava operatsioonisüsteemi haldustegevuste ülevaate koostamine
Praktilised tööd
vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) haldab kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 20 e-õpe: 9 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid
loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust
Teemad/alateemad
Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.
Õppemeetodid
Praktiline töö, iseseisev töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Lävend
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
Iseseisvad tööd
Kohalike kasutajakontode loomine ja testimine Kataloogiteenuse paigaldamine ja kasutakontode loomine ning testimine Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
Praktilised tööd
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi kataloogiteenuse paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 5

kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel;

Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab operatsioonisüsteemiga mobiilseadet
Teemad/alateemad
Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi sea-distamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist. Pahavara.
Õppemeetodid
Praktilised tööd; Demonstratsioon; iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Lävend
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta
Iseseisvad tööd
Mobiilseadme operatsioonisüsteemi uuendamine Pilveteenuste kasutamine mobiilseadmete sätete ja andmete sünkroniseerimiseks Pahavara eemaldamise tarkvarade sobivuse hindamine mobilseadmetele
Praktilised tööd
Keskhaldusvahendite kasutamine andmete ja kontaktide muutmiseks, kalendrite ning seadete sünkroniseerimiseks Pahavara otsimine ja eemaldamine

Õpiväljund 6

(läbiv kompetentsus) haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab vähemalt kolme erineva operatsioonisüsteemiga mobiilseadet
Teemad/alateemad
 1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
 2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine.
 3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
 4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
 5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
 6. Pahavara haldus
Õppemeetodid
Rühmatööna oma telefonide seadistamine; Demonstratsioon; Iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta
Praktilised tööd
Pahavara eemaldamine

Õpiväljund 7

(lõimitud ja läbiv kompetentsus, võtmepädevus) kasutab korrektset ingliskeelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid
kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
Teemad/alateemad
Võõrkeel (inglise keel); Terminoloogia.
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel koostatud sõnastiku ja esitab esitluse rühmakaaslastele.
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ettekanne/esitlus
Lävend
võõrkeele osaoskused vastavad B1 tasemele
Praktilised tööd
Operatsioonisüsteemide terminoloogiasõnastiku koostamine

Õpiväljund 8

(lõimitud ja läbiv kompetentsus, võtmepädevus) kasutab korrektset õppe-keelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 4 e-õpe: 9 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid
kasutab korrektset eestikeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid; Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid.
Teemad/alateemad
Keel ja kirjandus
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kõneleb eesti keeles operatsioonisüsteemidest arusaadavalt ja vormistab operatsioonisüsteemide kirjalikud tööd arusaavas eesti keeles
Lävend
hindamisülesanne on sooritatud vastavalt nõuetele
Praktilised tööd
kasutab korrektset eesti keelset terminoloogiat, kõneleb arusaadavalt ja vormistab kirjalikud tööd arusaavas keeles

Õpiväljund 9

(võtmepädevus) õppimisoskus;

Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid
õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
Teemad/alateemad
Õpioskuste arendamine
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne:
operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes demonstreerib ja analüüsib enda õpipädevusi
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Iseseisvad tööd
järgib oma operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Kirjaliku töö esitlus ja teenuste demonstratsioon. Hinne “3” Põhiteenuste tundmine: Nimetab teenuseid ja nende kasutusvõimalusi Käsurea kasutamise tundmine: Enamlevinud käskude kasutus lihtsamate failitoimingute tegemiseks Mobiilseadmete seadistamine: Mobilliseadmete seadistamine etteantud nõuete järgi Hinne “4” Põhiteenuste tundmine: Selgitab teenuseid ja vastab küsimustele Käsurea kasutamise tundmine: Andmevoo suunamine Mobiilseadmete seadistamine: Pahavara probleemide kirjeldamine Hinne “5” Põhiteenuste tundmine: Demonstreeib teenuste toimimist , dokumentatsiooni kasutamise oskus Käsurea kasutamise tundmine: Exit staatuse kasutamine Mobiilseadmete seadistamine: Mobiilseadmete andmete varundamine ja tehaseseadete taastamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid ja siin lingitud materjalid