Operatsioonisüsteemid

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 3. detsember 2016, kell 14:17 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Sisukord

Mooduli nimetus

Operatsioonisüsteemid, Operating systems

Mooduli maht:
7,5 EKAP
Nõuded mooduli alustamiseks

Puudub

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omandab operatsioonisüsteemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning tööjaamade, serverite, mobiilseadmete ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained: 26 tundi, E-õpe: 56 tundi, Praktiline töö: 113 tundi.

Õpiväljund 1

(kompetents läbivalt) selgitab operatsioonisüsteemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, funktsioone, põhimõisteid ja olemust; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 8 e-õpe: 5 kokku: 19

Hindamiskriteeriumid

nimetab ja kirjeldab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid kirjeldab failisüsteeme ja juurdepääsu õigusi demonstreerib ja selgitab käsurea kasutamist

Teemad/alateemad
 1. Operatsioonisüsteemide teooria alused
 2. Operatsioonisüsteemide struktuur.
 3. Põhiteenused.
 4. Käsurida.
 5. Failihaldus
 6. Mäluhaldus
 7. Sisend-väljund seadmete haldus
 8. Protsessihaldus
 9. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.
 10. Tüüplahendused.
 11. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine.
 12. Litsentsid, nende tüübid.
 13. Erinevad rollid ja administreerimise õigused

Õppemeetodid

demonstratsioon, praktiline töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne

Praktilised tööd

Hindamismeetod:

Praktiline töö

Lävend

aruanne operatsioonisüsteemide põhiteenuste, käsurea kasutamise kohta, operatsioonisüsteemide erinevused.

Iseseisvad tööd

Kahe failisüsteemi omaduste võrdlemine ja failisüsteemide lühikirjeldused Haldusvahendite kasutamine käsurealt Mäluhaldusvahendite kasutamine Litsentside ülevaate koostamine Operatsioonisüsteemi põhiteenuste ülevaade

Praktilised tööd

Käsureavahendite kasutamine Operatsioonisüsteemi probleemihaldus Operatsioonisüsteemi varundamine Operatsioonisüsteemi taastamine

Õpiväljund 2

(läbiv kompetents) selgitab operatsioonisüsteemide liikide ja põlvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 4 e-õpe: 4 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liigitust selgitab erinevate operatsioonisüsteemide peamisi erinevusi tuvastab vajadusel veebi- või kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni

Teemad/alateemad

Operatsioonisüsteemide teooria alused Failisüsteem. Operatsioonisüsteemide struktuur. Põhiteenused. Käsurida. Mäluhaldus. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist. Tüüplahendused. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine. Litsentsid, nende tüübid. Erinevad rollid ja administreerimise õigused

Õppemeetodid

Ideekaart erinevate operatsioonisüstee mide kohta, rühmatöö, iseseisev töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Iseseisvad tööd

Operatsioonisüsteemide liigitus ja lühiiseloomustus Kahe operatsioonisüsteemi võrdlemine

Praktilised tööd

Elektroonikaseadmel töötava operatsioonisüsteemi tuvastamine

Õpiväljund 3

(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) paigaldab tööjaamadele ja serveritele vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 32 e-õpe: 4 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid

paigaldab tööjaamadele või serveritele mõeldud vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi parimate praktikate kohaselt teostab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi haldustegevusi

Teemad/alateemad

Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Iseseisvad tööd

Paigaldatava operatsioonisüsteemi haldustegevuste ülevaate koostamine

Praktilised tööd

vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 4

(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) haldab kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 20 e-õpe: 9 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid

loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust

Teemad/alateemad

Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd

Lävend

vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Iseseisvad tööd

Kohalike kasutajakontode loomine ja testimine Kataloogiteenuse paigaldamine ja kasutakontode loomine ning testimine Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.

Praktilised tööd

vähemkasutatava operatsioonisüsteemi kataloogiteenuse paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 5

kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid

kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab operatsioonisüsteemiga mobiilseadet

Teemad/alateemad

Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi sea-distamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist. Pahavara.

Õppemeetodid

Praktilised tööd; Demonstratsioon; iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd

Lävend

Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta

Iseseisvad tööd

Mobiilseadme operatsioonisüsteemi uuendamine Pilveteenuste kasutamine mobiilseadmete sätete ja andmete sünkroniseerimiseks Pahavara eemaldamise tarkvarade sobivuse hindamine mobilseadmetele

Praktilised tööd

Keskhaldusvahendite kasutamine andmete ja kontaktide muutmiseks, kalendrite ning seadete sünkroniseerimiseks Pahavara otsimine ja eemaldamine

Õpiväljund 6

(kompetents läbivalt) haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid

kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab vähemalt kolme erineva operatsioonisüsteemiga mobiilseadet

Teemad/alateemad

Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist. Pahavara

Õppemeetodid

Rühmatööna oma telefonide seadistamine; Demonstratsioon; Iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend

Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta

Praktilised tööd

pahavara eemaldamine

Õpiväljund 7

(lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset ingliskeelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel); Terminoloogia.

Õppemeetodid

iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Esitab nõutud tasemel koostatud sõnastiku ja esitab esitluse rühmakaaslastele.

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ettekanne/esitlus

Lävend

võõrkeele osaoskused vastavad B1 tasemele

Praktilised tööd

Operatsioonisüsteemide terminoloogiasõnastiku koostamine

Õpiväljund 8

(lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppe-keelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 4 e-õpe: 9 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset eestikeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid; Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid.

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Õppemeetodid

iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

kõneleb eesti keeles operatsioonisüsteemidest arusaadavalt ja vormistab operatsioonisüsteemide kirjalikud tööd arusaavas eesti keeles

Lävend

hindamisülesanne on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

kasutab korrektset eesti keelset terminoloogiat, kõneleb arusaadavalt ja vormistab kirjalikud tööd arusaavas keeles

Õpiväljund 9

(võtmepädevus) õppimisoskus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid

õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

Õpioskuste arendamine

Õppemeetodid

iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes demonstreerib ja analüüsib enda õpipädevusi

Hindamismeetod:

Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Iseseisvad tööd

järgib oma operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Kirjaliku töö esitlus ja teenuste demonstratsioon. Hinne “3” Põhiteenuste tundmine: Nimetab teenuseid ja nende kasutusvõimalusi Käsurea kasutamise tundmine: Enamlevinud käskude kasutus lihtsamate failitoimingute tegemiseks Mobiilseadmete seadistamine: Mobilliseadmete seadistamine etteantud nõuete järgi

Hinne “4” Põhiteenuste tundmine: Selgitab teenuseid ja vastab küsimustele Käsurea kasutamise tundmine: Andmevoo suunamine Mobiilseadmete seadistamine: Pahavara probleemide kirjeldamine

Hinne “5” Põhiteenuste tundmine: Demonstreeib teenuste toimimist , dokumentatsiooni kasutamise oskus Käsurea kasutamise tundmine: Exit staatuse kasutamine Mobiilseadmete seadistamine: Mobiilseadmete andmete varundamine ja tehaseseadete taastamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid