Operatsioonisüsteemid

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 9. detsember 2016, kell 11:50 kasutajalt Vainol (arutelu | kaastöö)

Sisukord

Mooduli nimetus

Operatsioonisüsteemid, Operating systems
Mooduli maht:
7,5 EKAP

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained: 26 tundi, E-õpe: 56 tundi, Praktiline töö: 113 tundi.

Nõuded mooduli alustamiseks
Puuduvad
Mooduli eesmärk
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab operatsioonisüsteemide teoreetilised alused ja vastava terminoloogia ning tööjaamade, serverite, mobiilseadmete ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide paigaldamiseks ja haldamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud.

Õpiväljund 1

(läbiv kompetentsus) selgitab operatsioonisüsteemide vajalikkust ja kirjeldab nende struktuure, funktsioone, põhimõisteid ja olemust; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 8 e-õpe: 5 kokku: 19

Hindamiskriteeriumid
nimetab ja kirjeldab operatsioonisüsteemi põhiteenuseid ja selgitab nende ülesandeid kirjeldab failisüsteeme ja juurdepääsu õigusi demonstreerib ja selgitab käsurea kasutamist
Teemad/alateemad
 1. Operatsioonisüsteemide teooria alused
 2. Operatsioonisüsteemide struktuur
 3. Põhiteenused.
 4. Käsurida.
 5. Failihaldus
 6. Mäluhaldus
 7. Sisend-väljund seadmete haldus
 8. Protsessihaldus
 9. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.
 10. Tüüplahendused.
 11. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine.
 12. Litsentsid, nende tüübid.
 13. Erinevad rollid ja administreerimise õigused
Õppemeetodid
demonstratsioon, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne
Praktilised tööd
Hindamismeetod:
Praktiline töö
Lävend
aruanne operatsioonisüsteemide põhiteenuste, käsurea kasutamise kohta, operatsioonisüsteemide erinevused.
Iseseisvad tööd
 1. Kahe failisüsteemi omaduste võrdlemine ja failisüsteemide lühikirjeldused # Haldusvahendite kasutamine käsurealt
 2. Mäluhaldusvahendite kasutamine
 3. Litsentside ülevaate koostamine
 4. Operatsioonisüsteemi põhiteenuste ülevaade
Praktilised tööd
 1. Käsureavahendite kasutamine
 2. Operatsioonisüsteemi probleemihaldus
 3. Operatsioonisüsteemi varundamine
 4. Operatsioonisüsteemi taastamine

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) selgitab operatsioonisüsteemide liikide ja põlvkondade erinevusi ning sarnasusi, kasutades erialast terminoloogiat; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 4 e-õpe: 4 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid
tunneb operatsioonisüsteemide põhivõimekusi ja liigitust selgitab erinevate operatsioonisüsteemide peamisi erinevusi tuvastab vajadusel veebi- või kirjandusallikate abil seadmes kasutatava operatsioonisüsteemi ja selle versiooni
Teemad/alateemad
 1. Operatsioonisüsteemide teooria alused
 2. Failisüsteem.
 3. Operatsioonisüsteemide struktuur.
 4. Põhiteenused.
 5. Käsurida.
 6. Mäluhaldus.
 7. Erinevad probleemid, mis tulenevad operatsioonisüsteemist.
 8. Tüüplahendused.
 9. Operatsioonisüsteemi varundamine ja taastamine.
 10. Litsentsid, nende tüübid.
 11. Erinevad rollid ja administreerimise õigused
Õppemeetodid

Ideekaart erinevate operatsioonisüstee mide kohta, rühmatöö, iseseisev töö

Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
Iseseisvad tööd
Operatsioonisüsteemide liigitus ja lühiiseloomustus Kahe operatsioonisüsteemi võrdlemine
Praktilised tööd
Elektroonikaseadmel töötava operatsioonisüsteemi tuvastamine

Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) paigaldab tööjaamadele ja serveritele vähemkasutatavaid operatsioonisüsteeme; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 32 e-õpe: 4 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid
paigaldab tööjaamadele või serveritele mõeldud vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi parimate praktikate kohaselt teostab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi haldustegevusi
Teemad/alateemad
 1. Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid.
 2. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
 3. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.
Õppemeetodid
Praktiline töö, iseseisev töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
Iseseisvad tööd
Paigaldatava operatsioonisüsteemi haldustegevuste ülevaate koostamine
Praktilised tööd
vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) haldab kasutajaid ja vähemkasutatavate operatsioonisüsteemide tööjaamu, kasutades kataloogiteenuseid ja keskhaldusvahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 20 e-õpe: 9 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid
loob, muudab ja kustutab vähemkasutatava (nt Mac OS X) operatsioonisüsteemi kasutajaid, kasutades nii lokaalseid kasutajaid kui kataloogiteenust
Teemad/alateemad
Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid. Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest. MAC OS X paigaldamine. Kasutajate haldus, juurdepääsuõigused. Kataloogiteenused.
Õppemeetodid
Praktiline töö, iseseisev töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Lävend
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine
Iseseisvad tööd
Kohalike kasutajakontode loomine ja testimine Kataloogiteenuse paigaldamine ja kasutakontode loomine ning testimine Ülevaade erinevatest vähemkasutatavatest operatsioonisüsteemidest.
Praktilised tööd
Vähemkasutatava operatsioonisüsteemi kataloogiteenuse paigaldamine, haldamine, dokumenteerimine

Õpiväljund 5

kasutab keskhaldusvahendeid mobiilseadmete seadistamisel ja haldamisel;

Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab operatsioonisüsteemiga mobiilseadet
Teemad/alateemad
Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi sea-distamine ja haldamine. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist. Pahavara.
Õppemeetodid
Praktilised tööd; Demonstratsioon; iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Lävend
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta
Iseseisvad tööd
Mobiilseadme operatsioonisüsteemi uuendamine Pilveteenuste kasutamine mobiilseadmete sätete ja andmete sünkroniseerimiseks Pahavara eemaldamise tarkvarade sobivuse hindamine mobilseadmetele
Praktilised tööd
Keskhaldusvahendite kasutamine andmete ja kontaktide muutmiseks, kalendrite ning seadete sünkroniseerimiseks Pahavara otsimine ja eemaldamine

Õpiväljund 6

(läbiv kompetentsus) haldab mobiilseadmete operatsioonisüsteeme ja nende kasutajakontosid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 16 e-õpe: 5 kokku: 25

Hindamiskriteeriumid
kasutab seadmeid ja nendes olevaid pilveteenuse võimalusi rakendab mobiilseadmete haldamiseks keskhaldusvahendeid (seadme lukustamine, andmete kustutamine ja kontaktide, kalendrite ja seadete sünkroniseerimine pilveteenustega) seadistab ja uuendab vähemalt kolme erineva operatsioonisüsteemiga mobiilseadet
Teemad/alateemad
 1. Mobiiliseadmetes kasutatavad operatsioonisüsteemid, operatsioonisüsteemide lühitutvustus.
 2. Mobiiliseadmes oleva operatsioonisüsteemi seadistamine ja haldamine.
 3. Mobiiliseadmete rakenduste hankimine ja haldamine.
 4. Mobiiliseadmetes oleva võrgu haldamine.
 5. Erinevate seadmete haldus ja ühildamine lähtuvalt operatsioonisüsteemist.
 6. Pahavara haldus
Õppemeetodid
Rühmatööna oma telefonide seadistamine; Demonstratsioon; Iseseisev töö (pahavara tuvastamise meetodid); Praktiline töö (pahavara eemaldamine).
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel sooritatud iseseisvad tööd, sooritab kõik praktilised tööd
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Lävend
Esitlus etteantud mobiiliseadme operatsioonisüsteemi haldamise kohta
Praktilised tööd
Pahavara eemaldamine

Õpiväljund 7

(lõimitud ja läbiv kompetentsus, võtmepädevus) kasutab korrektset ingliskeelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid
kasutab korrektset inglise keelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
Teemad/alateemad
Võõrkeel (inglise keel); Terminoloogia.
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
Esitab nõutud tasemel koostatud sõnastiku ja esitab esitluse rühmakaaslastele.
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ettekanne/esitlus
Lävend
võõrkeele osaoskused vastavad B1 tasemele
Praktilised tööd
Operatsioonisüsteemide terminoloogiasõnastiku koostamine

Õpiväljund 8

(lõimitud ja läbiv kompetentsus, võtmepädevus) kasutab korrektset õppe-keelset operatsioonisüsteemide terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 4 e-õpe: 9 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid
kasutab korrektset eestikeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada operatsioonisüsteemide tehnoloogiaid; Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid.
Teemad/alateemad
Keel ja kirjandus
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
kõneleb eesti keeles operatsioonisüsteemidest arusaadavalt ja vormistab operatsioonisüsteemide kirjalikud tööd arusaavas eesti keeles
Lävend
hindamisülesanne on sooritatud vastavalt nõuetele
Praktilised tööd
kasutab korrektset eesti keelset terminoloogiat, kõneleb arusaadavalt ja vormistab kirjalikud tööd arusaavas keeles

Õpiväljund 9

(võtmepädevus) õppimisoskus;

Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid
õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt; hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge; oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades; väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.
Teemad/alateemad
Õpioskuste arendamine
Õppemeetodid
iseseisev töö, praktiline töö
Hindamine
Eristav
Hindamisülesanne:
operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes demonstreerib ja analüüsib enda õpipädevusi
Hindamismeetod:
Iseseisev töö Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
Iseseisvad tööd
järgib oma operatsioonisüsteemidega seotud töödes ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Kirjaliku töö esitlus ja teenuste demonstratsioon. Hinne “3” Põhiteenuste tundmine: Nimetab teenuseid ja nende kasutusvõimalusi Käsurea kasutamise tundmine: Enamlevinud käskude kasutus lihtsamate failitoimingute tegemiseks Mobiilseadmete seadistamine: Mobilliseadmete seadistamine etteantud nõuete järgi Hinne “4” Põhiteenuste tundmine: Selgitab teenuseid ja vastab küsimustele Käsurea kasutamise tundmine: Andmevoo suunamine Mobiilseadmete seadistamine: Pahavara probleemide kirjeldamine Hinne “5” Põhiteenuste tundmine: Demonstreeib teenuste toimimist , dokumentatsiooni kasutamise oskus Käsurea kasutamise tundmine: Exit staatuse kasutamine Mobiilseadmete seadistamine: Mobiilseadmete andmete varundamine ja tehaseseadete taastamine

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid ja siin lingitud materjalid

Tagasi õppekavale