Praktika (IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST)

Allikas: Teadmusbaas

Moodul praktika 38 EKAP

Mooduli eesmärk: praktikaga taotletakse, et õppur kinnistab reaalses töösituatsioonis õppekava läbimisel omandatud kutsealaseid teadmisi ja oskusi ning praktikal kogetu kaudu suureneb õpimotivatsioon, arendatakse sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning meeskonnatöö oskust.

Mooduli hindamine: õpiväljundeid 1..10 hinnatakse mitteeristavalt, kuid moodul tervikuna hinnatakse eristavalt, mooduli hinde osad on ettevõttepoolse juhendaja koondhinne, praktika aruande vormistuse hinne ja ettekande hinne õpperühma praktika seminaril.

Hindamisülesanded määrab ettevõttepoolne praktika juhendaja.

Hindamismeetodid on praktiline töö, õpimapp/portfoolio, enesehindamine, ettekanne/esitlus, intervjuu.

Hindamiskriteeriumid:

 • (1) hangib infot praktikavõimaluste kohta, osaleb kandideerimisprotsessis ja peab kinni praktikalepingu sõlmimise tähtajast ja tingimustest;
 • (2) kasutab kutse- ja erialases töös asjakohaseid töömeetodeid, töövahendeid ja materjale ning tuleb toime põhiliste töödega;
 • (3) täidab talle antud ülesanded ja hindab enda töö tulemusi;
 • (4) tuleb toime erinevates töösituatsioonides ja meeskondades;
 • (5) järgib tööohutusnõudeid, organisatsioonide praktikaülesandega seotud eeskirju ja juhendeid erinevates situatsioonides;
 • (6) hindab informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust, süstematiseerib, võrdleb ja analüüsib hangitud teadmisi ning kasutab neid oma töös;
 • (7) planeerib oma aega lähtuvalt tööülesandest, tähtaegadest, töökoha eripärast ja organisatsiooni/tellija nõuetest;
 • (8) suhtleb ametialaselt korrektselt, võtab vastutuse talle antud ülesannete eest;
 • (9) tunneb ja oskab kasutada võrguliikluse jälgimise rakendustarkvara;
 • (10) kooli väärtuste demonstreerimine väljaspool kooli.

Õpiväljundid

 • Õpiväljund 1 (Võtmekompetentsus) osaleb aktiivselt praktikakoha leidmises - ajaline maht 20 h, hindamiskriteerium 1;
 • Õpiväljund 2 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena - ajaline maht 182 h, hindamiskriteeriumid 2,3,4,5,6,7,8;
 • Õpiväljund 3 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) paigaldab IT-süsteemide komponente ja lisaseadmeid - ajaline maht 130 h, hindamiskriteeriumid 2,3,4,5,6,7,8;
 • Õpiväljund 4 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) tuvastab tõrgete korral mittetoimivad IT-süsteemi komponendid - ajaline maht 130 h, hindamiskriteeriumid 2,3,4,5,6,7,8;
 • Õpiväljund 5 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) kasutab võrguliikluse jälgimise ja dokumenteerimise rakendusi - ajaline maht 8 h, hindamiskriteeriumid 2,9;
 • Õpiväljund 6 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) haldab ja paigaldab tööjaamu ja/või servereid - ajaline maht 130 h, hindamiskriteeriumid 2,3,4,5,6,7,8;
 • Õpiväljund 7 (Võtmekompetentsus) (läbiv kompetentsus) hooldab ja seadistab rakendusi ja/või rakendusservereid - ajaline maht 130 h, hindamiskriteeriumid 2,3,4,5,6,7,8;
 • Õpiväljund 8 (Võtmekompetentsus) kasutab oma töös valdkonna parimaid praktikaid (sh ITIL raamistik) - ajaline maht 8 h. hindamiskriteeriumid 2,6;
 • Õpiväljund 9 (Võtmekompetentsus) kasutab töös ja praktikal sooritatut kirjeldades korrektset erialast terminoloogiat - ajaline maht 20 h, hindamiskriteeriumid 2,3,8;
 • Õpiväljund 10 (kooli väärtused) jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt - ajaline maht 20 h, hindamiskriteerium 10.

Tähtis teada

 • Peale õppuri poolt praktikakoha leidmist sõlmitakse praktikaettevõtte ja kooli vaheline leping praktika korraldamiseks;
 • Õppur täidab praktikaperioodil igapäevaselt praktikapäevikut siseveebi keskkonnas;
 • Õppur koostab siseveebi keskkonnas praktikaaruande;
 • Ettevõttepoolne juhendaja hindab õppuri praktika moodulit siseveebis eristava hindega.
 • Vaata praktikakorralduse osa Õppekorralduseeskirja kinnitamine.pdf, lk 16 Õppetöö dokumendid;

Vajalikud andmed praktikalepingu vormistamiseks Praktika1.png Praktika2.png