Rakendusserverite haldus

Allikas: Teadmusbaas

MOODULI RAKENDUSKAVA

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused erinevate rakendusserverite paigaldamisest ja haldusest ning terminoloogiaga seotud ingliskeelse pädevuse


Õpiväljund 1

Haldab andmebaasiserverit kasutades nii käsurea kui graafilist kasutajaliidest;

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 6
 • praktiline töö: 18
 • e-õpe: 10
 • kokku: 34
Hindamiskriteeriumid
 • Nimetab ja kirjeldab erinevaid andmebaasidega seonduvaid mõisteid ja põhimõtteid.
 • Tunneb ära erinevate süsteemi- ja rakendustarkvarade erinevused ning kirjeldab nende kasutusvaldkonnad vastavalt nõuetele.
Teemad/alateemad
 • Andmebaasid.
 • Päringukeele SQL kasutamine.
 • Erinevat tüüpi andmebaaside tutvustamine.
 • LDAP, NoSQL tüüpi teenused (nt MongoDB).
 • Graafiteooriapõhine andmekogum.
 • Paroolide haldus, turvalisus - Triin
Õppemeetodid
 • Loeng
 • Praktilised tööd
 • Demonstratsioon: SQL kasutamine
Hindamisülesanne

Kontrolltöö edukas sooritamine ja nõuetekohane turvalisuse tagamine.

Hindamismeetod
 • Praktiline töö
 • Kontrolltöö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) teeb andmebaasi varundamiseks ja taastamiseks vajalikke tegevusi

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 2
 • praktiline töö: 20
 • e-õpe: 10
 • kokku: 32
Hindamiskriteeriumid

Teab ja oskab rakendada erinevaid klient/server andmebaaside haldusega seonduvaid protseduure. Viib läbi erinevaid andmebaasidega seonduvaid haldustegevusi.

Teemad/alateemad

Andmebaasi osade ja kogu andmebaasi varundamise võimalused.

Õppemeetodid

Praktiline töö

Hindamisülesanne

Praktiline andmebaasiserveri haldamise töö

Hindamismeetod
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend

Praktiline andmebaasiserveri haldamise töö (varundamine ja taastamine käsurealt, veebist, klientrakendustest)

Praktilised tööd

Praktiline andmebaasiserveri haldamine


Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) haldab veebiservereid ja veebirakendusi;

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 3
 • praktiline töö: 30
 • e-õpe: 10
 • kokku: 43
Hindamiskriteeriumid

Oskab paigaldada ja hallata grupitööks vajalikke rakendusi.

Teemad/alateemad
 • Veebiserveri vajadus ja kasutamine.
 • Veebiserveri paigaldamine.
 • Rakenduste haldus.
 • Domeeni ja kodulehe haldus (Sisuhaldussüsteemid).
 • PHP seadistamine
 • Kasutajate haldus
 • Riskid ja turvalisus veebiserveris
 • Muudatuste haldus.
 • Varundamine ja taastamine
Õppemeetodid

Praktiline töö

Hindamisülesanne

Praktiline töö veebiserveri seadistamise ja dokumenteerimise kohta vastavalt lähteülesandele.

Hindamismeetod
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend

Veebiserveri administreerimise praktilised tööd

Praktilised tööd

Praktiline veebiserveri seadistamise töö ja dokumenteerimine vastavalt lähteülesandele.


Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) kasutab teenustaseme jälgimiseks ja varadehalduseks sobivaid tarkvaralisi lahendusi

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 2
 • praktiline töö: 39
 • e-õpe: 5
 • kokku: 46
Hindamiskriteeriumid

Oskab rakendada erinevaid varundussüsteeme ja neid seadistada.

Teemad/alateemad
 • Teenustasemete haldus.
 • IT-taristu erinevad serverlahendused.
 • Serverite monitooring ja monitooringutulemuste analüüs.
 • Grupitööserverid.
 • Lisateenuste serverid.
 • Klastrid.
Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamisülesanne

Varundussüsteemi seadistamine vastavalt lähteülesandele.

Hindamismeetod
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend

Oskab seadistada erinevaid varundussüsteeme.

Praktilised tööd

Varundussüsteemi seadistamine vastavalt lähteülesandele.


Õpiväljund 5

(lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab inglisekeelset rakendusserverite terminoloogiat;

Jaotus tundides:

 • praktiline töö: 15
 • e-õpe: 10
 • kokku: 25
Hindamiskriteeriumid

Dokumenteerib vastavalt nõuetele rakendusserverite haldusega seonduvaid protseduure kasutades ingliskeelset terminoloogiat.

Teemad/alateemad
 • Rakendusserverid: Apache, Tomcat, MySQL, Drupal, Joomla, Wordpress, Nginx jm
 • Haldustegevuste dokumenteerimine.
Õppemeetodid

Dokumentatsiooni koostamine.

Hindamisülesanne

Varundussüsteemi seadistamine ja dokumenteerimine vastavalt lähteülesandele.

Hindamismeetod
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend

Dokumentatsiooni olemasolu.

Praktilised tööd

Varundussüsteemi seadistamine ja dokumenteerimine vastavalt lähteülesandele.


Õpiväljund 6

(lõimitud) matemaatika;

Jaotus tundides:

 • e-õpe: 26
 • kokku: 26
Hindamiskriteeriumid

Varunduslahenduse riistvara ressursside arvutamine.

Teemad/alateemad
 • Serverite parameetrid
 • arvusüsteemid
Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamisülesanne

Dokumenteerimiseks vajalikke parameetrite (mahtude) arvutamine.

Hindamismeetod
 • Rühmatöö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend

Arvutused on korrektselt teostatud

Praktilised tööd

Dokumenteerimiseks vajalikke parameetrite (mahtude) arvutamine.


Õpiväljund 7

(võtmepädevused) sotsiaalne ja kodanikupädevus

Jaotus tundides:

 • e-õpe: 2
 • kokku: 2
Hindamiskriteeriumid
 • Tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi.
 • Orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid.
 • selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
Teemad/alateemad
 • ühiskonnaõpetus;
 • inimeseõpetus;
 • ajalugu;
 • inimgeograafia.
Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamisülesanne

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Lävend

Hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele.

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid.


Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne “3”
 • Andmebaasiserveri haldus: Standardlahenduse kasutamine abimaterjale kasutades (paneb toimiva server tööle, dokumenteerib tegevused inglise keeles)
 • Veebiserveri haldus: Standardlahenduse kasutamine abimaterjale kasutades (paneb toimiva server tööle, dokumenteerib tegevused inglise keeles)
Hinne “4”
 • Andmebaasiserveri haldus: Standardlahenduse kasutamine abimaterjale kasutades (paneb toimiva server tööle, dokumenteerib tegevused inglise keeles) +
 • Lisateenuste lisamine 5/6 Veebiserveri haldus: Standardlahenduse loomin abimaterjale kasutades (paneb toimiva server tööle, dokumenteerib tegevused inglise keeles) + Lisateenuste lisamine
Hinne “5”
 • Andmebaasiserveri haldus: Rakenduse üleviimine ühest teenusserverist teise serverisse
 • Veebiserveri haldus: Rakenduse üleviimine ühest teenusserverist teise serverisse

Õppematerjalid