Erinevus lehekülje "Tööpraktika IKT tehnikuna" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 91. TÖÖPRAKTIKA IKT TEHNIKUNA — 17 ÕN <b>1 Eesmärk</b> Tööpraktikaga taotletakse, et õppija töötab praktikandina ühel kindlal ametikohal ühes kindlas org...")
(Erinevus puudub)

Redaktsioon: 11. mai 2015, kell 14:32

MOODUL 91. TÖÖPRAKTIKA IKT TEHNIKUNA — 17 ÕN

1 Eesmärk

Tööpraktikaga taotletakse, et õppija töötab praktikandina ühel kindlal ametikohal ühes kindlas organisatsioonis ning rakendab teoreetilise õppe ja eelnevate praktikate käigus omandatud teadmisi erialale iseloomulike tööülesannete täitmisel.

2 Nõuded mooduli alustamiseks

2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava arvutid ja arvutivõrgud, KKPB 85065 või KKB 85067 õpperühma nimekirja;

2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktika ja praktiliste tööde läbiviimiseks;

2.3 Tööpraktika moodul mahuga 17 õppenädalat viiakse läbi kahes osas: 11 õppenädalat VI ja 6 õppenädalat VII semestril.

3 Praktika sisu

3.1 Praktika läbiviimise plaani koostamine ettevõttepoolse juhendajaga praktika esimesel päeval;

3.2 Töötamine praktikaettevõttes IKT nooremtehnikuna (nooremspetsialistina) praktikaettevõtte poolse spetsialisti juhendamisel. Tööde sisuks on IKT tehniku igapäevaste tööülesannete täitmine;

3.3 Tööaja arvestuse tabeli täitmine (koolis kehtestatud tööajatabeli vorm). Praktika tulemusena oskab õppija teha meeskonnatööd ja viia läbi eneseanalüüsi: anda hinnangut oma teadmistele, praktilisele ettevalmistusele, toimetulekule, uutele teadmistele ja oskustele.

4 Praktika hindamine ja arvestamine

Praktika lõppedes koostab õppur praktika õpimapi, mis koosneb järgmistest peatükkidest:
  1. Praktikaplaan;
  2. Praktikaettevõtte lühiiseloomustus koos ettevõtte müügitöö iseloomustuse ja analüüsiga;
  3. Praktiliste ülesannete lahendamise täpsem kirjeldus;
  4. Arvutivõrkude praktika täpsem kirjeldus*1;
  5. Enesehinnang (enese, kui IKT tehniku hindamine).
Õppur varustab oma õpimapi tiitellehe ja sisukorraga, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele. Õpimapi lisadeks on:
  • Lisa A: Ettevõtte poolse juhendaja allkirjaga tööaja arvestuse tabel (võib olla elektroonne koos digiallkirjaga);
  • Lisa B: Arvutivõrkude praktika tööaja arvestuse tabel ettevõtte poolse juhendaja allkirjaga (võib olla elektroonne koos digiallkirjaga) *1;
  • Lisa C: Ettevõtte poolse juhendaja allkirjaga õppuri, kui praktikandi hinnanguleht (võib olla elektroonne koos digiallkirjaga);
  • Lisa D: Kolmepoolse koostöölepingu allkirjastatud eksemplar (paberkandjal).</ol> Õppur esitab oma õpimapi hiljemalt 2 tööpäeva enne avalikku praktikaaruannete kaitsmise määratud kuupäeva Kehtna MTK IKT valdkonna praktikate juhile. Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma praktikaettevõtet avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad. Praktika hinne moodustub kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks). 5 Märkused Arvutivõrkude praktika võib olla läbi viidud kas tööpraktika esimeses osas VI semestril või tööpraktika teises osas VII semestril, vt märkust *1, kui selle läbiviimine tööpraktika esimeses osas pole ettevõttes võimalik, siis peab õpilane teostama 2 õppenädalat vaatluspraktikaid ja 12 õppenädalat tööpraktikat IKT tehnikuna; kui seda on ettevõttel võimalik läbi viia, siis teostab õpilane 2 õppenädalat vaatluspraktikaid, 1 õppenädala arvutivõrkude praktikat ja 11 õppenädalat tööpraktikat IKT tehnikuna.