Windows-operatsioonisüsteemide haldus

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 12. aprill 2016, kell 05:56 kasutajalt 217.159.152.34 (arutelu)

MOODULI RAKENDUSKAVA

Nõuded mooduli alustamiseks

 • OPERATSIOONISÜSTEEMID

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane omandab Windows-operatsioonisüsteeme kasutavate tööjaamade ja serverite paigaldamiseks ning haldamiseks vajalikud teadmised ja oskused, väljendab end korrektses keeles ja tunneb erialast terminoloogiat

Õpiväljund 1(Erko)

paigaldab iseseisvalt mobiilseadmetele, tööjaamadele ja serveritele Windowsoperatsioonisüsteeme järgides parimaid praktikaid;

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 4

 • praktiline töö: 22

 • e-õpe: 5

 • kokku: 31

Hindamiskriteeriumid

Paigaldab iseseisvalt Windows operatsioonisüsteeme, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid. Loob ja kasutab kujutisfaile koostab abimaterjale kasutades paigalduse vastusefaile.

Teemad/alateemad

 • Windows operatsioonisüsteemi arhitektuur ja ajalugu.

 • Erinevad probleemid. Millised otsused tehti Microsoftis iga versiooni korral ja mille pärast need tehti.

 • Windows operatsioonisüsteemi paigaldamine.

 • Erinevad paigaldusmeetodid. Upgrade. Litsentseerimine.

 • Tõmmiste ehk kujutisfailide kasutamine

Õppemeetodid

Loeng Windows-op eratsioonisüsteemide paigalduse kohta (p aigaldamismeetodid, litsentseerimise poliitika, Windows Deployment Service)

Hindamisülesanne

Praktiline töö

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldamine, seadistamine, kasutajate haldus, teenuste paigaldus kasutades abimaterjale, sh võõrkeelseid)

Iseseisvad tööd

Infootsing: Microsofti operatsioonisüsteemide arenduse toimumine

Praktilised tööd

 • Operatsiooni-süsteemide paigaldamine erinevate meetodite abil.

 • operatsioonisüsteemide Upgrade.

Õpiväljund 2 (Erko)

seadistab Windowsoperatsioonisüsteemide teenuseid;

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 4

 • praktiline töö: 24

 • e-õpe: 5

 • kokku: 33

Hindamiskriteeriumid

 • seadistab failiserveri

 • seadistab kaugtööhalduse

 • teenuseid

 • seadistab servereid sh DHCP,

 • DNS, veebiserverit

Teemad/alateemad

 • Windows operatsioonisüsteemi seadistamine.

 • Teenused.

 • Teenuste seadistamine.

 • Tulemüür.

 • Erinevad serveriteenused

Õppemeetodid

Praktilised tööd erinevate teenuste teostamiseks

Hindamisülesanne

Praktiline töö

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldamine, seadistamine, kasutajate haldus, teenuste paigaldus kasutades abimaterjale, sh võõrkeelseid)

Praktilised tööd

operatsioonisüsteemi paigaldusjärgne seadistamine (arvuti nimetamine, võrguseadete seadistamine, domeeniga liitmine, uuenduste paigaldamine ja seadistamine), teenuste seadistamine (DHCP, DNS ja veebiserveri häälestamine, tulemüür, printserver, terminalserver)

Õpiväljund 3 (Erko)

Haldab kasutajaid ja Windowsi pakette, kasutades Windowsoperatsioonisüsteemidele omast kataloogiteenust ja grupipoliitikaid;

Jaotus tundides:

 • praktiline töö: 20

 • e-õpe: 8

 • kokku: 28

Hindamiskriteeriumid

Paigaldab Windowsoperatsioonisüsteemide kataloogiteenuseid kasutades abimaterjale. Seadistab masspaigalduskeskkondi (nt Microsoft Deployment Toolkit) kasutades abimaterjale. Koostab ja rakendab grupipoliitikaid ja erinevaid turvareegleid.

Teemad/alateemad

 • Masspaigaldus

 • Kataloogiteenuste paigaldamine ja haldus.

 • Kasutajate gruppidehaldus

 • Rühmapoliitikate haldus

Õppemeetodid

 • Loeng Active Directory kohta, masspaigalduskeskkondade kohta.

 • Praktiline töö (kataloogi-teenuste paigaldamine, grupipoliitikad, juurdepääsuõiguse d, kujutisfaili valmistamine, masspaigalduse teostamine)

Hindamisülesanne

Praktiline töö

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Praktiline töö (operatsioonisüsteemi paigaldamine, seadistamine, kasutajate haldus, teenuste paigaldus kasutades abimaterjale, sh võõrkeelseid)

Praktilised tööd

 • Kataloogi teenuse paigaldamine ja haldamine grupipoliitikate määramine kasutajate hulgi lisamine kujutisfaili loomine

 • tõrkeotsing

 • taastevahendid

Õpiväljund 4 (Erko)

Planeerib ettevõtte suurusele ja seal kasutatava taristukeerukusele vastavad taristu ja

Tarkvaralahendused.

Jaotus tundides:

 • teoreetiline töö: 5

 • praktiline töö: 21

 • e-õpe: 10

 • kokku: 36

Hindamiskriteeriumid

Paigaldab abimaterjale kasutades vajalikud taristuteenused väike- ja keskmise suurusega ettevõtete näitel, tagab nende toimimise tavaolukordades koostab ettevõtte vajadustest lähtuvalt sobiva ning asjakohase Windows-tööjaamade ja –serverite paigaldamiseks ja haldamiseks vajaliku lahenduse. Haldab MAC OS X ja Linuxtööjaamu realiseeritud juurteenuste keskkonnas, kasutades Windowsservereid ja nende abil pakutavaid teenuseid.

Teemad/alateemad

 • Operatsiooni-süsteemi virtualiseerimine.

 • Virtualiseerimine erinevatel platvormidel.

 • Pilvetehnoloogiad.

 • Pilvetehnoloogiate tutvustus.

 • Alternatiivsete operatsioonisüsteemide haldamine Windows vahendeid kasutades.

Õppemeetodid

 • Loeng litsenseerimise kohta, erinevad virtualiseerimise platvormid, pilvetehnoloogiate

 • kasutamine.

 • Probleemipõhine õpe

 • Rühmatöö(vajaduste analüüs,vajalike toodete selekteerimine)

Hindamisülesanne

Praktiline töö

Projektitöö

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Projekt (meeskonnatööna näidisettevõtte vajaduste analüüs, litsentseerimise meetodite põhjal hinna arvutamine, tegevuskava koostamine, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Praktilised tööd

MAC OS X ja Linux-tööjaama administreerimine kasutades Windowsi vahendeid, juhtpaneel

Õpiväljund 5 (Erko)

(lõimitud) kasutab korrektset õppekeelset Windowsoperatsioonisüsteemidega seotud terminoloogiat.

Jaotus tundides:

 • praktiline töö: 13

 • kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

Kasutab korrektset Windows operatsioonisüsteemidega seotud õppekeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Windows operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist

Teemad/alateemad

 • Erialane eesti keel.

 • Terminoloogia ja igapäevakeele sümbioos.

 • Suhtlemine erialasituatsioonides.

 • Viisakusväljendid.

 • Teenindussituatsiooni analüüs.

Õppemeetodid

 • Rollimäng

 • Teenindussituatsiooni analüüs.

 • Erialase teksti koostamine

Hindamisülesanne

 • Projekti seletuskirja koostamine

 • Rollimängud

Hindamismeetod

Praktiline töö

Lävend

Projekt (meeskonnatööna näidisettevõtte vajaduste analüüs, litsentseerimise meetodite põhjal hinna arvutamine, tegevuskava koostamine, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Õpiväljund 6 (Erko)

(lõimitud) kasutab korrektset ingliskeelset Windowsoperatsioonisüsteemidega seotud terminoloogiat;

Jaotus tundides:

 • e-õpe: 26

 • kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset Windows operatsioonisüsteemidega seotud ingliskeelset terminoloogiat määral, mis võimaldab aru saada Windows operatsioonisüsteemide tehnoloogiast ning võimaldab klienditoe osutamist.

Õppemeetodid

 • Rollimäng

 • Teenindussituatsiooni analüüs.

 • Funktsionaalne lugemine (Võõrkeelse dokumentatsioonilugemine, mõistmine, eesti keelse kokkuvõtte tegemine)

 • Erialase teksti koostamine

Hindamisülesanne

 • Projekti seletuskirja koostamine

 • Rollimängud

Hindamismeetod

 • Praktiline töö

 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

Projekt (meeskonnatööna näidisettevõtte vajaduste analüüs, litsentseerimise meetodite põhjal hinna arvutamine, tegevuskava koostamine, realiseerib projekti virtuaalkeskkonnas, dokumenteerib oma töö nõuetekohaselt, inglisekeelsete allikate kasutamine, viitamine)

Õpiväljund 7

(läbivad võtmepädevused)

Sotsiaalne ja kodanikupädevus;

Jaotus tundides:

 • e-õpe: 2

 • kokku: 2

Hindamiskriteeriumid

 • Tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi.

 • Orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid

 • Selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

 • ühiskonnaõpetus;

 • inimeseõpetus;

 • ajalugu;

 • inimgeograafia

Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamisülesanne

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod

 • Praktiline töö

 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

Hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne “3”

 • Vajaduste analüüs: Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine terminoloogiat kasutades, dokumenteerimine

 • Hinna kalkuleerimine: Arvestab tarkvaralitsentside hindu kalkulatsiooni koostamisel

 • Tegevuskava koostamine: Koostab põhitegevuste nimekirja ja ajakava Projekti realiseerimine: Standardlahenduse realiseerimine, vajalikud teenused töötavad

Hinne “4”

 • Vajaduste analüüs: Vajaduste väljaselgitamine, sõnastamine terminoloogiat kasutades, dokumenteerimine

 • Hinna kalkuleerimine: Arvestab tarkvaralitsentside hindu kalkulatsiooni koostamisel

 • Tegevuskava koostamine: Kirjeldab põhitegevused lahti

 • Projekti realiseerimine: Arvestab häälestamisel turvanõudeid ja parimaid praktikaid

Hinne “5”

 • Vajaduste analüüs: Märkab ka kaudseid vajadusi ja sõnastab need

 • Hinna kalkuleerimine: Arvestab tootetoe ja lisateenuste olemasolu hinna kalkuleerimisel

 • Tegevuskava koostamine: Põhjendab koostatud tegevuskava

 • Projekti realiseerimine: Põhjendab ja selgitab oma projekti realiseerimist

Õppematerjalid